Właściwość miejscowa

Miasto Poznań dla dzielnic:
Gminy:    
  • Tarnowo Podgórne
  • Komorniki
  • Dopiewo
 
Przy pozwie /tryb procesowy, postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone/ – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na wskazanym wyżej obszarze.

Przy wniosku
/tryb nieprocesowy/ w sprawach spadkowych - należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli spadkodawca mieszkał na wskazanym wyżej obszarze.

Przy wniosku /tryb nieprocesowy/ w innych sprawach – należy sprawę skierować do Wydziału I Cywilnego, jeżeli na wskazanym wyżej obszarze znajduje się nieruchomość, której dotyczy wniosek albo gdy wnioskodawca ma miejsce zamieszkania (siedzibę) na wskazanym wyżej obszarze, a we wnioskach:
  •  o zawezwanie do próby ugodowej właściwość określa się na podstawie miejsca zamieszkania ( siedziby) przeciwnika wniosku.
  •  o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego właściwy jest Sąd miejsca wykonania zobowiązania. Jeśli tego miejsca nie da się ustalić, właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel nie jest znany lub gdy nie jest znane jego miejsce zamieszkania – Sąd miejsca zamieszkania dłużnika. Jeśli zobowiązane zabezpieczone jest wpisem do KW, właściwy jest Sąd miejsca położenia nieruchomości.

Rejestr zmian dla: Właściwość miejscowa