Właściwość rzeczowa

Właściwość rzeczowa z zakresu ubezpieczeń społecznych:

1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

2. o świadczenie rehabilitacyjne,

3. o jednorazowe odszkodowanie z tytułu:

  • wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  • wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

4. o jednorazowe odszkodowanie przysługujące w razie wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej,

5. o ustalenie niepełnosprawności

6. o ustalenie stopnia niepełnosprawności,

Właściwość rzeczowa z zakresu prawa pracy:

(I) z powództwa pracowników na skutek złożenia pozwu (rejestrowane są w repertorium „P"):

(1) o wynagrodzenie (pracownik winien wskazać konkretną kwotę brutto, której domaga się z tytułu wynagrodzenia za pracę, przy czym jeżeli łączna kwota brutto wynagrodzenia nie przekracza kwoty 10.000 zł, należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P" – istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie)

(2) o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne (z roszczeniem tym może wystąpić pracownik, z którym niezgodnie z prawem lub w sposób nieuzasadniony rozwiązano za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony; pracownik występując z pozwem powinien wskazać wartość przedmiotu sporu odnośnie tego roszczenia, którą w przypadku umów zawartych na czas określony stanowi suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku)

(3) o przywrócenie do pracy (z roszczeniem tym może wystąpić pracownik, z którym niezgodnie z prawem lub w sposób nieuzasadniony rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia; pracownik występując z pozwem powinien wskazać wartość przedmiotu sporu odnośnie tego roszczenia, którą w przypadku umów zawartych na czas określony stanowi suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku)

(4) o odszkodowanie za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę (z roszczeniem tym może wystąpić pracownik, z którym niezgodnie z prawem lub niezasadnie rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia, a pracownik ten nie chce wrócić do pracy, przy czym jeżeli kwota brutto odszkodowania nie przekracza kwoty 10.000 zł należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P" – istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie)

(5) o ustalenie istnienia stosunku pracy (z roszczeniem tym może wystąpić osoba, która twierdzi, że była lub jest pracownikiem, ale nie ma zawartej umowy o pracę lecz inną umowę >np. umowę zlecenie, umowę o dzieło< lub nie ma zawartej żadnej umowy na piśmie, a pozwany uważa, że stron nie łączył stosunek pracy; osoba taka występując z pozwem powinna wskazać wartość przedmiotu sporu odnośnie tego roszczenia, którą w przypadku umów zawartych na czas określony stanowi suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku oraz podać czasookres, w którym domaga się ustalenia istnienia stosunku pracy)

(6) o wydanie świadectwa pracy (w pozwie należy wskazać treść świadectwa pracy, którego wydania pracownik domaga się od pracodawcy – w szczególności co najmniej, jakie dane mają się znaleźć w świadectwie pracy odnośnie (a) okresu zatrudnienia, (b) zajmowanego stanowiska / wykonywanej pracy, (c) wymiaru czasu pracy >1/2 etatu, ¾ etatu, cały etat<, (d) sposobu rozwiązania umowy o pracę >wypowiedzenie pracownika , pracodawcy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika / pracodawcę, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, inne<)

(7) o sprostowanie świadectwa pracy (pracownik winien wskazać sposób sprostowania świadectwa pracy tj. który dokładnie punkt świadectwa pracy i w jaki sposób ma zostać sprostowany)

(8) o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (pracownik winien wskazać konkretną kwotę brutto, której się domaga tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz podać za ile dni domaga się zasądzenia ekwiwalentu, przy czym jeżeli kwota brutto ekwiwalentu za urlop nie przekracza kwoty 10.000 zł należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P"– istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie)

(9) o odprawę rentową i emerytalną (pracownik winien wskazać konkretną kwotę brutto, której się domaga tytułem odprawy, przy czym jeżeli kwota brutto odprawy nie przekracza kwoty 10.000 zł należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P" – istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie)

(10) o ustalenie wypadku przy pracy (należy wskazać okoliczności, w jakich doszło do zaistnienia wypadku przy pracy)

(11) o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem (pracownik winien wskazać konkretną kwotę brutto, której się domaga tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia, przy czym jeżeli kwota brutto odszkodowania nie przekracza kwoty 10.000 zł należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P" – istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie)

(12) o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji (pracownik winien wskazać konkretną kwotę brutto, której się domaga tytułem odszkodowania, przy czym jeżeli kwota brutto odszkodowania nie przekracza kwoty 10.000 zł należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P" – istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie)

(13) o odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika (pracownik winien wskazać konkretną kwotę brutto, której się domaga tytułem odprawy, przy czym jeżeli kwota brutto odprawy nie przekracza kwoty 10.000 zł należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P" – istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie)

(14) o odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji (pracownik winien wskazać konkretną kwotę brutto, której się domaga tytułem odszkodowania, przy czym jeżeli kwota brutto odszkodowania nie przekracza kwoty 10.000 zł należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P" – istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie)

(II) z powództwa pracodawcy przeciwko pracownikom (rejestrowane w repertorium „P"):

(1) o odszkodowanie od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (pracodawca winien wskazać konkretną kwotę brutto, której się domaga tytułem odszkodowania, przy czym jeżeli kwota brutto odszkodowania nie przekracza kwoty 10.000 zł należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P" – istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie)

(2) o odszkodowanie za mienie powierzone (pracodawca winien wskazać konkretną kwotę brutto, której się domaga tytułem odszkodowania, przy czym jeżeli do pozwu załączona zostanie umowa o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone kwota brutto odszkodowania nie przekracza kwoty 10.000 zł należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P" – istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie)

(3) o odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji (pracodawca winien wskazać konkretną kwotę brutto, której się domaga tytułem odszkodowania, przy czym jeżeli kwota brutto odszkodowania nie przekracza kwoty 10.000 zł należy złożyć pozew na urzędowym formularzu „P" – istotne jest, aby wszystkie rubryki formularza zostały wypełnione lub zakreślone w sposób uniemożliwiający późniejsze dopisywanie).

Rejestr zmian dla: Właściwość rzeczowa