Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczą spraw administracyjnych i trzeba je odróżnić od pism procesowych (kierowanych w związku z konkretnymi sprawami do właściwych wydziałów – są to np. zażalenia, apelacje, wnioski dowodowe, odpowiedzi na pozew).  O treści pisma decyduje jego treść, a nie oznaczenie, jeśli więc skierujecie Państwo pismo oznaczone jako np. skarga, które będzie w rzeczywistości zażaleniem na konkretne orzeczenie, to pismo to trafi do właściwego wydziału i będzie mu nadany bieg właśnie  jako zażaleniu. Skargi i wnioski nie mogą wkraczać w sferę, w której sędziowie są niezawiśli i nie mogą służyć udzielaniu porad prawnych. Prezes Sądu ani przewodniczący wydziałów  nie badają, czy wydane wyroki są „słuszne”, nie oceniają też, jakie macie Państwo  „szanse” na określone zakończenie sprawy. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Z kolei przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

W sprawie skarg i wniosków można się zwracać listownie na adres Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, można też stawić się na dyżurach pełnionych przez Prezesa Sądu i przewodniczących wydziałów.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski