Petycje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195)

Podmioty uprawnione do złożenia petycji

Od dnia 6 września 2015 r. petycję do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu może złożyć osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Sposób wniesienia petycji

Petycję można wnieść w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Warunki formalne petycji

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Kryteria nierozpoznania petycji określa art. 7 ust. 1, a wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji art. 7 ust. 2.

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Rozstrzygnięcie

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Zawiadomienie wraz z uzasadnieniem o sposobie rozstrzygnięcia petycji przesyłane jest podmiotowi wnoszącemu petycję w formie pisemnej pocztą albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Informacja o złożonych petycjach

Na stronie Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zamieszcza się informację o złożonych petycjach w postaci odwzorowania cyfrowego petycji i daty jej złożenia. Informacja jest aktualizowana o dodatkowe dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.

W petycji można również zamieścić zgodę, aby na stronie internetowej ujawnić imię i nazwisko lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego jest składana.

Rejestr zmian dla: Petycje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
Krzysztof Matusiak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-12-08
Publikacja w dniu:
2016-11-16
Opis zmiany:
b/d