Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 780/18

  Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale I Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 780/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku ENEA Operator. Sp. z o.o. o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego w dniu 11-10-2019 r. wydano postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.840,50 zł tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Szamotulskiego decyzją z 11-06-2018 r. nr GN.6821.7.2017 należnego następcom prawnym zmarłego Władysława Gęzikiewicza z tytułu szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 215/4, obręb Gaj Mały, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1A/00007169/0; depozyt zostanie wydany wierzycielowi po wykazaniu aktem notarialnym, prawomocnym orzeczeniem sądu lub innym dokumentem przysługującego mu prawa do odszkodowania lub jego części.

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionego(-ych) do podjęcia depozytu w terminie 10 lat i poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego(-ych) we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.16 do 2020.07.17

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 115/19

  „Ogłasza się,  że  w sprawie o sygn. akt I Ns 115/19 do  tutejszego sądu  złożono wykaz inwentarza po   Ewie Jacek Pesel 53121412126, zmarłej 27 listopada 2015r. .w Poznaniu ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Edmunda Calliera” .

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.16 do 2020.04.17

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 881/18

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny w sprawie IX Ns 881/18 z wniosku Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Wojcieszaku, synie Czesławy i Zbigniewa, zmarłym w dniu 8 października 2016 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu wzywa spadkobierców Tomasza Wojcieszaka,  aby w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”. 

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.14 do 2020.04.15