Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1233/17

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1233/17 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Kubiak i Czesława Kubiaka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości stanowiącej działkę nr 5, ark. 39, obręb Junikowo, położoną w Poznaniu przy ul;. Gubińskiej, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO1P/00018600/9. Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.12.09 do 2019.03.10

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1491/16

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 1491/16

   

   

  OGŁOSZENIE

                                                                                   

   

  W trybie art. 6363 par. 3 k.p.c. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  ogłasza, że w dniu  05 lipca 2019r. został złożony przez Komornika Sądowego  spis inwentarza dotyczący spadkodawcy Juliusza Ostrowskiego zmarłego dnia 23 kwietnia 2012r.  PESEL 59062213293, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu, przy ul. Grottgera 14/10. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 1491/16.

   

  Pouczenie :

  1. Ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381  § 3 pkt. 1 k.p.c. ) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637  § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381  § 3 pkt. 2 k.p.c. ) 
  3. Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637  § 1 k.p.c.)  mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc  do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe , które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza 

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.12.02 do 2019.01.03

 • Ogłoszenie w sprawie I N 687/19

  Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt I N 687/19 złożony przez Krzysztofa Laskowskiego wykaz inwentarza po Stanisławie Laskowskim, posiadającym nr PESEL 50050701796, zmarłym dnia 19 października 2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Plewiskach przy ul. Szkolnej 115/1.

   

  pouczenie:

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.29 do 2019.01.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 632/18

   

  Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Janickim, urodzonym 14.06.1950 r. w Poznaniu, zmarłym 10.05.2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Długosza 12/5 w Poznaniu (60-558),

  sygnatura akt ww. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku: IX Ns 632/18.

  W skład spadku po spadkodawcy Wojciechu Janickim wchodzą długi wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, brak jest informacji o aktywach wchodzących w skład spadku.

   

  Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wzywa, aby spadkobiercy ww. Wojciecha Janickiego w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się powyższego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Wojciechu Janickim.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.28 do 2020.03.03

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1000/19

  Sygn. akt  IX Ns 1000/19

                                                                                                                         

   

   

  OGŁOSZENIE

   

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 14 listopada 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Nowakowskim posiadającym nr PESEL 58122701790 zmarłym dnia 20 września 2015 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 91B/13”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.25 do 2020.02.26

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 939/18

  Ogłoszenie

   

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX  Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 939/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy udziale Katarzyny Rydzyńskiej o stwierdzenie nabycia spadku po

  Florianie Aleksandrze Pawlaku, synu Stanisława i Heleny, zmarłego 08 stycznia 2017 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu.

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.25 do 2020.02.26

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 1680/19

  OBWIESZCZENIE

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 1680/19 toczy się postępowanie z powództwa  Banku Pocztowego spółki akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy  przeciwko Andrzejowi Łabuda. Miejsce pobytu Andrzeja Łabudy nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty z tytułu umowy kredytu. W sprawie tej został ustanowiony dla Andrzeja Łabudy kurator w osobie adwokata Małgorzaty Sygreli, adres: ul. Zygmunta Noskowskiego 2/2, 61-704 Poznań (tel. 603-610-764). Do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanego Andrzeja Łabudy będą dokonywane kuratorowi”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.19 do 2019.12.20

 • Ogłoszenie w sprawie I C 2346/19

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 07 listopada 2019 r. w sprawie I C 2346/19 z powództwa Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Romanowi Bogdanowiczowi o zapłatę zostało wydane postanowienie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Romana Bogdanowicza nr PESEL 65032404712,  ostatnio zamieszkałego  w Poznaniu przy ul. Świt 48a/7, kuratora w osobie radcy prawnego Joanny Kopania ul. Naramowicka 217d/44  Poznań (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.).

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.12 do 2019.12.13

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1958/16

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 1958/16

   

   

  OGŁOSZENIE

                                                                                   

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1958/16 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Domiceli Cichowskiej z domu Gromadzińskiej, córce Zofii, zmarłej w dniu 19.08.2014 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu na ul. Astrowej oraz po Tadeuszu Cichowskim, synu Edmunda, zmarłym w dniu 18.04.2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu na ul. Astrowej. Wzywa się spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.04 do 2020.02.05

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 4/18

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 4/18

   

   

  OGŁOSZENIE

                                                                                   

   

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 4/18 toczy się postępowanie z wniosku Banku Millennium S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Lechu Antonim Kachlickim, synu Antoniego i Heleny z domu Adamczak, zmarłym w dniu 13.11.2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu na ul. Kopanina. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.04 do 2020.02.05

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych