Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 674/19

  OGŁOSZENIE

   

   

  Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 674/19 prowadzone jest postępowanie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie S.A. przy udziale Danuty Dolskiej-Rembalskiej

   o stwierdzenie nabycia spadku po Bogdanie Ludwiku Rembalskim, synu Ludwika i Konstancji, zmarłym 19 października 2018 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu;

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.23 do 2020.02.25

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1102/18

      

  OGŁOSZENIE

   

   

   

   

   

  Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 1102/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Stefana Kowalskiego jako kuratora spadku przy udziale Miasta Poznań, Eweliny Lipczyńskiej, Mariusza Grzegorzewicza, Mai Grzegorzewicz, Romana Pietrzykowskiego, Ireny Jadwigi Doruch, Haliny Małgorzaty Rowickiej, Krystyny Grzegorzewicz, Joanny Doruch Małeckiej, Jakuba Rowickiego, Krystiana Łukasza Grzegorzewicza, Macieja Dorucha, Natalii Aleksandry Doruch, Antoniny Grzegorzewicz, Małgorzaty Doruch

  o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Pietrzykowskim, synu Franciszka i Marii, zmarłym 24 maja 2015 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu;

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.23 do 2020.02.25

   

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 585/19

   

  Sygn. akt I Ns 585/19

   

   

  OGŁOSZENIE

                                                                                    

   

    „Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 585/19 zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie uznania za zmarłego Zenona Nowaka, syna Albina i Stanisławy z domu Baraniak, urodzonego 15.06.1950 r. w Poznaniu, przed zaginięciem zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 37/10. Zaginiony ostatni raz widziany był pod koniec roku 1999 w Poznaniu, przebywał na terenie Poznania i Puszczykowa, gdzie zamieszkiwała jego matka, pojawiał się często na ul. Stolarskiej w Poznaniu. Wzywa się zaginionego Zenona Nowaka, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek informację o losie zaginionego, aby w powyższym terminie zgłosiły się do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu”.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.21 do 2020.04.22

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 115/19

  „Ogłasza się,  że  w sprawie o sygn. akt I Ns 115/19 do  tutejszego sądu  złożono wykaz inwentarza po   Ewie Jacek Pesel 53121412126, zmarłej 27 listopada 2015r. .w Poznaniu ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Edmunda Calliera” .

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.16 do 2020.04.17

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 881/18

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny w sprawie IX Ns 881/18 z wniosku Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Wojcieszaku, synie Czesławy i Zbigniewa, zmarłym w dniu 8 października 2016 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu wzywa spadkobierców Tomasza Wojcieszaka,  aby w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”. 

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.14 do 2020.04.15

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 681/19

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny w sprawie IX Ns 681/19 z wniosku Miasta Poznań o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Janickiej, córce Walentego i Ludwiki, zmarłej w dniu 21 grudnia  2011 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu wzywa spadkobierców  Władysławy Janickiej aby w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”. 


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.14 do 2020.04.15

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 776/19

  I Ns 776/19                                                                                                                         

   

  OGŁOSZENIE

  W dniu 02-10-2019 roku w sprawie I Ns 776/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po Teresie Pawlikowskiej, córce Witolda i Aleksandry, zmarłej 23-02-2005 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu, legitymującej się numerem PESEL: 36022010743.

   

  POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.01.07 do 2020.02.10

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1251/18

  „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1251/18 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Banku S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Norbercie Henryku Janiszczaku, synu Henryka i Stanisławy z d. Piotrowskiej, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu, zmarłym dnia 13 lutego 2014 r. w Poznaniu. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.12.23 do 2020.03.24

 • Ogłoszenie w sprawie IX N 780/19

  IX N 780/19

  OGŁOSZENIE                                      

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Wiesławie Szedlbauerze posiadającym nr PESEL 57070910991 zmarłym w dniu 8 maja 2019 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Olszynka 8/13.

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.12.20 do 2020.03.23

   

 • Ogłoszenie w sprawie IX N 995/19

  IX N 995/19

  OGŁOSZENIE

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Marcinie Graban posiadającym nr PESEL 76040307199 zmarłym w dniu 12 maja 2019 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu, przy ul. Górki 9a/21”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.12.20 do 2020.03.23

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych