Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 277/19

  Sygn. akt I Ns 277/19

  ZARZĄDZENIE

  W trybie art. 6363 par. 3 k.p.c. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  ogłasza, że w dniu  05 lipca 2019r. został złożony przez Komornika Sądowego  spis inwentarza dotyczący spadkodawcy Krzysztofie Pawle Rak zmarłego dnia 28 stycznia 2019r.  PESEL 62111405431, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu, przy Ognik9b/8. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 277/19.

  Pouczenie :

  Ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni ( art. 6381  § 3 pkt. 1 k.p.c. ) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

  Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy  sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza ( art. 637  § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381  § 3 pkt. 2 k.p.c. ) 

  Osoby wymienione w punkcie 2. (art. 637  § 1 k.p.c.)  mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc  do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe , które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza 

  Poznań, dnia 29 kwietnia 2020r.

   

  Starszy referendarz sądowy

     Agnieszka Przybylska

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.05.29 do 2020.06.30

 • Ogłoszenie w sprawie I C 3514/18

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 21 maja 2020 r. w sprawie I C 3514/18 z powództwa Syndyka Masy Upadłości Wielkopolskiej  Spółdzielczej  Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej z siedzibą w Poznaniu przeciwko Patrykowi Mrozkowi o  roszczenia z umowy pożyczki zostało wydane postanowienie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Patryka Mrozka PESEL  91060213714, ostatnio zamieszkałego  w Wągrowcu ul. Św. Wojciecha 11 kuratora w osobie radcy prawnego  Joanny Kopania ul. Naramowicka 217d/44 61-611 Poznań (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.).

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.05.25 do 2020.06.26

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 8/20

  IX Ns 8/20

   

  OGŁOSZENIE

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 27 marca  2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bożenie Przybylskiej - Przewoźnej posiadającej nr PESEL 56092023546 zmarłej w dniu 10 grudnia 2018 r. ostatnio zamieszkałej w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.05.25 do 2020.08.26

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 36/20

  IX Ns 36/20

   

  OGŁOSZENIE

   

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 11 maja 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bernardzie Setnym posiadającym nr PESEL 48052008034  zmarłym dnia 28 sierpnia 2014 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 127/5”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.05.25 do 2020.08.26

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1149/18

  I Ns 1149/18

   

  „W dniu 08-08-2019 roku w sprawie I Ns 1149/18 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po zmarłej Katarzynie Wilczak, numer PESEL: 68100907980, córce Lecha i Zofii, zmarłej 06-04-2016 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Kanałowej 13/7.

  POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

   

  /-/ Ref. sąd. Marlena Zielińska

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.05.22 do 2020.06.23

 • Ogłoszenie w sprawie IX C 3566/18

   

  OBWIESZCZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX C 3566/18  toczy się postępowanie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Eugeniuszowi Lissowskiemu. Miejsce pobytu Eugeniusza Lissowskiego nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty. W sprawie tej został ustanowiony dla Eugeniusza Lissowskiego kurator w osobie  adwokata Marcina Bojanowskiego (adres do doręczeń: ul. Taczaka 23/2 61-819 Poznań ); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanego Eugeniusza Lissowskiego  będą dokonywane kuratorowi”

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.05.14 do 2020.06.16

 • Ogłoszenie w sprawie I C 231/20

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 08 kwietnia 2020 r. w sprawie I C 231/20 z powództwa Polskie Koleje Państwowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Magdalenie Grzesiak o zapłatę zostało wydane postanowienie o ustanowieniu dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Magdalenie Grzesiak,  ostatnio zamieszkałej  w Poznaniu przy ul. Łukaszewicza 35B/5, kuratora w osobie radcy prawnego Joanny Kopania ul. Naramowicka 217d/44  Poznań (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.).

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.05.08 do 2020.06.09

 • Ogłoszenie w sprawie IX N 78/20

  Ogłoszenie

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Halinie Ulatowskiej posiadającej nr PESEL 36031002263 zmarłej w dniu 20 września 2019 roku, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu, przy ul. Wawrzyniaka w Poznaniu.

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.03.26 do 2020.06.29

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1470/19

  IX Ns 1470/19

   

  OGŁOSZENIE

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 19 lutego 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Grońskim posiadającym nr PESEL: 54062803693 zmarłym w dniu 2 lutego 2014 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.03.18 do 2020.06.19

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 55/19

  Ogłoszenie

   

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 roku zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,10 złotych (zero i 10/100 złotych) tytułem wierzytelności Marcina Żabdera wynikającej z wpisu hipoteki w księdze wieczystej nr PO1P/00019152/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych przy czym powyższa kwota powinna zostać wydana bezwarunkowo wierzycielowi hipotecznemu Marcinowi Żabder lub jego następcom prawnym.

  Wobec powyższego Sąd wzywa podmioty i osoby uprawnione do odbioru depozytu w terminie 3 lat, wskazując że po bezskutecznym upływie tego terminu nastąpi ponowne wezwanie wierzycieli do odbioru depozytu i wszczęcie procedury zmierzającej do likwidacji depozytu.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.02.04 do 2020.08.05

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych