Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I N 570/20

  Sygn. akt: I N 570/20

   

  „Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 03-07-2020 roku w sprawie o sygn. akt I N 570/20 złożono do tutejszego Sądu pochodzący od zarządcy sukcesyjnego Arkadiusza Kalemby wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Filipie Tomaszu Tarasce, posiadającym nr PESEL 83052220495 i NIP 7811730807, zmarłym dnia 12-01-2020 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej. 

   

  POUCZENIE

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

   

  /-/ Ref. sąd. Marlena Zielińska  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2021.01.22 do 2021.02.21

 • Ogłoszenie w sprawie II Cz 109/20

  sygn. akt II Cz 109/20 (II Co 640/20)


  P O S T A N O W I E N I E

                                                      Dnia  30 grudnia 2020 roku

  Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny

  w składzie:

  Przewodniczący:       Sędzia Jan Olszanowski

  Sędziowie:                  Sędzia Anna Januszewska

                                       Sędzia Justyna Smolińska

  po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2020 roku w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Asekuracji Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

  przeciwko dłużnikom Ryszardowi Sierant, Henrykowi Pawłowskiemu

  o świadczenie pieniężne

  na skutek zażalenia na postanowienie z dnia 24 lipca 2020 roku oddalające skargę na czynność

  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosza

  Guzika w sprawie o sygnaturze Km 2474/13 –postanowienie z dnia 23 marca 2020 roku w części

  dotyczącej naliczenia opłaty stosunkowej na podstawie art. 29 ust. 1 u.k.k.

  postanowił:

  oddalić zażalenie.

   

  Sędzia Anna Januszewska                 Sędzia Jan Olszanowski            Sędzia Justyna Smolińska


  Pouczenie

  Doręczone postanowienie jest niezaskarżalne.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2021.01.19 do 2021.02.19

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1274/18

  I Ns 1274/18

  Ogłoszenie o spisie inwentarza

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 14-12-2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Urbanowskim posiadającym nr PESEL 74032603113  zmarłym dnia 04-05-2018 roku w Tarnowie Podgórnym, ostatnio zamieszkałym w Przeźmierowie”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

  Ref. sąd. Marlena Zielińska

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.12.29 do 2021.02.01

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1244/19

      „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  informuje, iż przed tutejszym Sądem toczy się sprawa o sygn.. akt I Ns 1244/19  z wniosku Santander Leasing  S. A.   z siedzibą w Poznaniu o umorzenie weksla. W związku z powyższym Sąd wzywa posiadacza zagubionego weksla  in blanco wystawionego w dniu 6 sierpnia 2018 r. na zabezpieczenie umowy leasingu nr NP6/001942/2018, opatrzonego  podpisem Lidii Wileńskiej jako wystawcy, wystawionego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń spółki Santander Leasing  S. A.   w Poznaniu do  zgłoszenia się  w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi. Jeżeli w ciągu terminu, oznaczonego w niniejszym wezwaniu, nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie, uznające weksel za umorzony.”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.12.15 do 2021.03.16

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1162/19

  Ogłoszenie

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1162/19 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Pietrzyńskiej-Skałkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Zofii Skałkowskiej z d. Karpińskiej, c. Jakuba i Zofii, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu, zmarłej dnia 12 października 1977 r. w Poznaniu. Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.12.10 do 2021.03.11

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 101/20

   

  Ogłoszenie

   

   

  W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale IX  Cywilnym, pod sygnaturą akt IX Ns 101/20 toczy się postępowanie z wniosku Miasta Poznań przy udziale Katarzyny Pirszel o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Kazimierze Jaenich, ur. 21 grudnia 1927 r. w Poznaniu, zm. 14 stycznia 2017 r. w Poznaniu i tam mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu.    

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Barbary Kazimiery Jaenich, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.11.20 do 2021.02.23

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 322/20

  IX Ns 322/20

   

   


   Ogłoszenie

     „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 10 listopada 2020 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jacku Józefie Łuczaka zmarłym w dniu 22 października 2019 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2020.11.19 do 2021.02.22

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-12-29
Publikacja w dniu:
2020-12-29
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 1274/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-12-15
Publikacja w dniu:
2020-12-15
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 1244/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-12-11
Publikacja w dniu:
2020-12-11
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 467/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-12-08
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach I Ns 427/20 i I Ns 637/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-11-19
Publikacja w dniu:
2020-11-20
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach I Ns 1200/19 oraz IX Ns 101/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-11-19
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 322/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-21
Publikacja w dniu:
2020-10-21
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 2007/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-20
Publikacja w dniu:
2020-10-20
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 667/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-19
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I N 808/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-19
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I N 794/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-19
Publikacja w dniu:
2020-10-19
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 192/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 1478/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 286/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 729/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-14
Publikacja w dniu:
2020-10-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 193/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Nc 4068/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 1322/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 613/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-12
Publikacja w dniu:
2020-10-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 668/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-10-07
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 308/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-10-05
Publikacja w dniu:
2020-10-05
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Nc 4217/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-23
Publikacja w dniu:
2020-09-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach I Ns 562/20, I Ns 284/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 1612/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-16
Publikacja w dniu:
2020-09-16
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach IX Nc 4920/19, IX C 93/20, IX Nc 5728/18, IX Ns 415/20, IX C 2448/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenia w sprawach I Ns 1253/19, I Ns 285/20, I Ns 1299/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-27
Publikacja w dniu:
2020-08-27
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 67/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-26
Publikacja w dniu:
2020-08-26
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 1377/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Oskar Licbarski
Dokument z dnia:
2020-08-26
Publikacja w dniu:
2020-08-26
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 612/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 884/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-23
Publikacja w dniu:
2020-07-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie II Co 232/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-21
Publikacja w dniu:
2020-07-22
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX C 559/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-17
Publikacja w dniu:
2020-07-17
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 845/13
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-16
Publikacja w dniu:
2020-07-16
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX Ns 1471/19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Andracka
Dokument z dnia:
2020-07-14
Publikacja w dniu:
2020-07-14
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I C 1292/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-13
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie IX C 432/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-13
Publikacja w dniu:
2020-07-13
Opis zmiany:
b/d