Komornik Sądowy Marek Przywecki

Poznań, dnia 25 lipca 2019 roku

 

KOMUNIKAT

W stosunku do Komornika Sądowego Marka Przyweckiego Kancelaria Komornicza nr XV przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zaistniały określone w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.2018.771) przesłanki odmowy przyjmowania w II półroczu przez Komornika spraw z wyboru wierzyciela. W związku z powyższym Komornik może przyjmować wyłącznie sprawy znajdujące się we właściwości Sądu Rejonowego Poznań -  Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Rejestr zmian dla: Komornik Sądowy Marek Przywecki