Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

                                                                                                                                                                                                                

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH

sporządzona podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO)

 

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ramach Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce  w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, 61 – 729 Poznań, (dalej jako Sąd)

1.1.    w systemach teleinformatycznych:

a)       obsługujących postępowania sądowe,

b)      w których prowadzone są rejestry sądowe,

c)       w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne),

 a administratorem tych danych jest Sąd w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, oraz Prezes Sądu i Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

1.2.    poza systemami teleinformatycznymi (w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej),

a administratorem tych danych jest Sąd.

1.3.    poza postępowaniami sądowymi (nie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo zadań z zakresu ochrony prawnej), a administratorem tych danych jest Prezes Sądu i Dyrektor Sądu, każdy w zakresie realizowanych zadań i kompetencji. Dane kontaktowe do administratorów opisanych w pkt. 1.3.:

a)       Prezes Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, tel.: (61) 65 85 070 , adres e-mail: prezes@poznan-grunwald.sr.gov.pl,

b)      Dyrektor Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, tel.: (61) 65 85 202, adres e-mail: dyrektor@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Prezes oraz Dyrektor urzędują w Sądzie.

 1. W sprawach wszelkich pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie danych osobowych poza postępowaniami sądowymi mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@poznan-grunwald.sr.gov.pl 
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Sąd za wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie wskazana jest inna podstawa prawna przetwarzania.
 3. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie odbywa się w celu:

4.1.    sprawowania wymiaru sprawiedliwości i realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,

4.2.    stosowania zamówień publicznych,

4.3.    rozliczeń finansowych działalności sądu,

4.4.    ewidencjonowania i archiwizacji dokumentów,

4.5.    korzystania z usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

4.6.    udostępniania informacji publicznej,

4.7.    wykonywania zadań przez Prezesa Sądu oraz Dyrektora Sądu w ramach działalności administracyjnej.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

5.1.   inne jednostki sądownictwa, jednostki nadrzędne w stosunku do Sądu, tj. Sąd Okręgowy  w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Ministerstwo Sprawiedliwości,

5.2.   organy administracji publicznej w zakresie realizowanych przez siebie zadań,

5.3.   podmioty świadczące na rzecz Sądu usługi pocztowe, hostingowe, w zakresie nagrywania  i utrwalania połączeń telefonicznych, usługi ubezpieczeniowe. 

 1. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar UE lub EOG lub do organizacji międzynarodowych. 
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów prawa,  a w przypadku braku takiego przepisu przez czas umożliwiający realizację praw i obowiązków przez Sąd, w szczególności przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z celem przetwarzania danych.
 3. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach sądowych, w rejestrach sądowych albo w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów RODO, tj. art. 15, art. 16 - w zakresie, w jakim przepisy szczególne przewidują odrębny tryb sprostowania, oraz art. 18 i art. 19.
 4. W sprawach innych niż dotyczące sprawowania przez Sąd wymiaru sprawiedliwości przysługują Państwu następujące prawa:

9.1.   prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

9.2.   prawo sprostowania Państwa danych osobowych,

9.3.   prawo do usunięcia danych osobowych,

9.4.   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

9.5.   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

9.6.   prawo do przenoszenia danych.

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 2. Co do zasady, podanie danych osobowych Sądowi jest wymogiem ustawowym, a Państwo mają obowiązek podania tych danych, w celu realizacji zadań nałożonych na Sąd przez przepisy prawa. Sąd, jak również Prezes lub Dyrektor, mogą przetwarzać dane osobowe na innych podstawach, co może powodować innego rodzaju konsekwencje nieprzekazania danych, przy czym szczegółowa informacja w tym zakresie będzie udostępniana przez Sąd w związku ze zbieraniem takich danych.
 3. W sprawach niezwiązanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości przez Sąd mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
 4. W sprawach związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości przez Sąd sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, tel.: (61) 62 83 002, adres e-mail: sekretariat.prezesa@poznan.so.gov.pl.
 5. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie będzie stosowane profilowanie.

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych