Jak redagować pisma do Sądu

Zasady wspólne dla wszystkich kategorii spraw:

  • językiem urzędowym jest język polski,
  • pisma należy sporządzać czytelnie,
  • jeśli pismo jest kolejnym w danej sprawie, należy podać sygnaturę tej sprawy (tj. oznaczenie sprawy, np. IV K 1/05),
  • pismo musi być podpisane przez jego autora,
  • pismo nie musi być zredagowane przez prawnika, ale prosimy o zwięzłe przedstawienie, czego się Państwo domagają i jakie jest uzasadnienie Państwa żądania. Niektóre pisma z mocy prawa muszą być jednak sporządzone i wniesione przez adwokata (np. art. 55§2 k.p.k.),
  • pismo powinno zawierać adres dla korespondencji na terenie Polski (nie musi to być adres zameldowania). Jeśli adres ten ulegnie zmianie w toku postępowania, należy o tym jak najszybciej zawiadomić Sąd,
  • jeśli przepis wymaga wniesienia pisma na formularzu, to stosowny formularz można pobrać w budynku Sądu albo znaleźć w internecie (np. pod adresem https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze),
  • niektóre pisma wymagają opłaty. Stosowne wezwanie zostanie Państwu przesłane na podany adres do korespondencji. Opłatę można uiścić w kasie Sądu Rejonowegow Poznaniu, na poczcie lub w banku, a także naklejając na pismo znaki opłaty sądowej (do nabycia w Sądzie) – UWAGA, nie należy ich mylić ze znakami opłaty skarbowej!
  • jeśli pismo musi być wniesione w określonym terminie (np. apelacja czy zażalenie), to termin jest zachowany, gdy pismo zostanie złożone w biurze podawczym Sądu albo nadane na poczcie, najpóźniej ostatniego dnia terminu. Pismo wniesione po terminie jest bezskuteczne,
  • jeśli chcą Państwo uzyskać potwierdzenie złożenia pisma, można je otrzymać przy składaniu pisma w biurze podawczym (na jego kopii), a w przypadku nadania pisma pocztą – można je nadać listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania.

Rejestr zmian dla: Jak redagować pisma do Sądu