Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 211/19

  IX Ns 211/19                                                           

  Ogłoszenie

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 211/19 prowadzone jest postępowanie z wniosku Małgorzaty Jenek przy udziale Tomasza Sroki o stwierdzenie nabycia spadku po

  Joannie Marii Hildebrandt, córce Konrada i Franciszki, zmarłej 25 listopada 2018 r. w Jankówku, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu.

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

  .

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.12.20 do 2020.03.23

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1116/19

  IX Ns 1116/19

  Ogłoszenie

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 28 listopada  2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Hannie Lato-Buksa posiadającej nr PESEL 27061904801 zmarłej w dniu 4 marca 2018 roku, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.12.20 do 2020.03.23

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1233/17

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1233/17 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Kubiak i Czesława Kubiaka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości stanowiącej działkę nr 5, ark. 39, obręb Junikowo, położoną w Poznaniu przy ul;. Gubińskiej, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO1P/00018600/9. Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.”

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.12.09 do 2020.03.10

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 632/18

   

  Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Janickim, urodzonym 14.06.1950 r. w Poznaniu, zmarłym 10.05.2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Długosza 12/5 w Poznaniu (60-558),

  sygnatura akt ww. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku: IX Ns 632/18.

  W skład spadku po spadkodawcy Wojciechu Janickim wchodzą długi wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, brak jest informacji o aktywach wchodzących w skład spadku.

   

  Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wzywa, aby spadkobiercy ww. Wojciecha Janickiego w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się powyższego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Wojciechu Janickim.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.28 do 2020.03.03

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1000/19

  Sygn. akt  IX Ns 1000/19

                                                                                                                         

   

   

  OGŁOSZENIE

   

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 14 listopada 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Nowakowskim posiadającym nr PESEL 58122701790 zmarłym dnia 20 września 2015 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Grochowskiej 91B/13”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.25 do 2020.02.26

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 939/18

  Ogłoszenie

   

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX  Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 939/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy udziale Katarzyny Rydzyńskiej o stwierdzenie nabycia spadku po

  Florianie Aleksandrze Pawlaku, synu Stanisława i Heleny, zmarłego 08 stycznia 2017 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu.

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.25 do 2020.02.26

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1958/16

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 1958/16

   

   

  OGŁOSZENIE

                                                                                   

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1958/16 toczy się postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Domiceli Cichowskiej z domu Gromadzińskiej, córce Zofii, zmarłej w dniu 19.08.2014 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu na ul. Astrowej oraz po Tadeuszu Cichowskim, synu Edmunda, zmarłym w dniu 18.04.2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu na ul. Astrowej. Wzywa się spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.04 do 2020.02.05

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 4/18

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 4/18

   

   

  OGŁOSZENIE

                                                                                   

   

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 4/18 toczy się postępowanie z wniosku Banku Millennium S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Lechu Antonim Kachlickim, synu Antoniego i Heleny z domu Adamczak, zmarłym w dniu 13.11.2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu na ul. Kopanina. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.04 do 2020.02.05

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 135/19

  I Ns 135/19                                                                                                    

   

  „Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 31-01-2019 roku przed notariuszem Bogumiłą Bach prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu złożony został przez Huberta Orłowskiego wykaz inwentarza po Apolonii Orłowskiej, posiadającej nr PESEL 38082402061, zmarłej dnia 07-01-2019 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Skórzewie, objęty aktem notarialnym Repertorium A numer 368/2019.

  POUCZENIE

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.04 do 2020.02.05

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 2/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 28 czerwca 2019 r. zezwolono na złożenie do depozytu sądowego

  kwoty 13 284,00 złotych  tytułem wierzytelności AM INSTALBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   z siedzibą  w Wysogotowie  wynikającej z czynszu najmu za okres od dnia 01 lutego 2018r.  oraz zadłużenia od 09 maja 2016r.   przy czym powyższa kwota powinna zostać wydana bezwarunkowo Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald  i Jeżyce w Poznaniu Arturowi Kaczmarkowi.

  Wobec powyższego Sąd wzywa podmioty i osoby uprawnione do odbioru depozytu w terminie 3 lat, wskazując że po bezskutecznym upływie tego terminu nastąpi ponowne wezwanie wierzycieli do odbioru depozytu i wszczęcie procedury zmierzającej do likwidacji depozytu”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.11.04 do 2020.05.05

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych