Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 660/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Mieczysławie Kosmowskim posiadającym nr PESEL 29120804259 zmarłym w dniu 7 grudnia 2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu, przy ul. Hetmańskiej 14/2”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.09.20 do 2018.12.20

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 228/18

  IX Ns 228/18                                              

   

  Ogłoszenie

  W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 228/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Dopiewo o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Kulpińskiej, urodzonej 10 marca 1913 r. w Miławie, a zmarłej 18 lutego 1969 r. w Palędziu i tam ostatnio stale zamieszkałej. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Janiny Kulpińskiej, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.09.18 do 2018.12.18

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 539/18

    Ogłoszenie

   

  „W dniu 3 września 2018 roku w sprawie IX Ns 539/18 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po zmarłym Jacku Marii Wierzchowieckim, numer PESEL: 44063001176, synu Marii i Mariana, zmarłym
  1 września 2015 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Chybach przy
  ul. Cedrowej 48.

  POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.09.10 do 2018.10.10

   

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 787/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 5 września 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Czesławie Kołodziejczak posiadającej nr PESEL 29060608243 zmarłej dnia 29 kwietnia 2018 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Bogusławskiego 18/7”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.09.10 do 2018.12.10