Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 782/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem toczy się postępowanie w sprawie IX Ns 782/17 z wniosku Zofii Kowalewskiej przy udziale Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego, Tadeusza Hoffmana, Mieczysławy  Kanteckiej, Barbary Andrzejewskiej, Janiny Romaszko, Mieczysława Hoffmanna, Jarosława Nowaka, Romana Kędziory, Danuty Tokar, Heleny Hoffmann, Mariana Hoffmann, Jerzego Hoffmann i Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie o zasiedzenie działki nr 510/2, położonej w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej 11, wchodzącej w skład nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej numer PO1P/00012838/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane w sprawie w szczególności dotychczasowych właścicieli nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00000623/7 i ich następców prawnych oraz osoby roszczące sobie prawa do nieruchomości,  w szczególności spadkobierców Franciszka Hoffmanna, aby w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoją własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie jeśli zostało wykazane.” 


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.11.16 do 2019.02.16

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 431/17

  „Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny na podstawie art. 636³ § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. ogłasza, że dnia 17 października 2016 r., zmarł Wojciech Nabagło (PESEL 42080701510), ostatnio stale zamieszkały w Poznaniu przy ul. Adama Haber – Włyńskiego 29. W tutejszym Sądzie pod ww. sygnaturą akt zarejestrowano złożony przed notariuszem w Luboniu –Hanną Iżykowską w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Poniatowskiego 24/2 (Rep. A Nr 1747/2017) protokół obejmujący wykaz inwentarza po ww. spadkodawcy. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć
  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
  w spisie inwentarza”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.11.16 do 2018.12.16