Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1050/17

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodniczący: ASR Iwona Szymańska – Stawiak

  po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 roku w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym         

  sprawy z wniosku Wioletty Włodarczyk

  o złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) która miała zostać uiszczona na rzecz Andrzeja Borowiaka tytułem nawiązki orzeczonej wyrokiem karnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie VI K 999/16, przy czym powyższa kwota będzie wydana spadkobiercom wierzyciela po przedstawieniu prawomocnego postanowienia
  o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym wierzycielu.

  ASR Iwona Szymańska – Stawiak

   

  UZASADNIENIE

  Wnioskodawca złożył wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, wskazując, że wierzyciel nie żyje, wnioskodawca nie ma wiedzy o spadkobiercach wierzyciela, a zobowiązanie do zapłaty 1.000 zł wynika z orzeczenia sądowego –wyroku karnego.

  Zgodnie z przepisem art. 693 k.p.c., we wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:

  1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;

  2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;

  3) dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;

  4) wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

  Okoliczności, które uzasadniają złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zostały uregulowane w przepisie art. 467 k.c. , który stanowi, że poza

  sygn.akt I Ns 1050/17

   

  wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:

  1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;

  2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;

  3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;

  4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

  Natomiast przepis art. 6931 k.p.c. stanowi, że  w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

  W rozpoznawanej sprawie przesłanki złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zostały spełnione. Wniosek zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Natomiast, zgodnie z przepisem art. 6931 k.p.c. prawdziwość twierdzeń wniosku była poza zakresem badania Sądu.

  Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

   

   

  ASR Iwona Szymańska – Stawiak

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.05 do 2018.08.05

   

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 131/17

       „ Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu , Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie o sygn.. akt I Ns 131/17 został zarejestrowany, złożony przez Grażynę Gassem-Wasik, wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 10 grudnia 2016r. Macieju Stefanie Wasiku ( PESEL 50060302359) , ostatnio zamieszkały, w Poznaniu, przy ul. Grabowskiej

   

         Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.02 do 2019.01.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 65/18

   „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 26 czerwca 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Piesio, zmarłym 09.IX.2016 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu.”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.02 do 2018.08.02