Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie II Co 2883/18

  Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny w sprawie II Co 2883/18 zawiadamia, że w postępowaniu egzekucyjnym o świadczenie pieniężne z wniosku wierzyciela Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Warszawie, przy uczestnictwie wierzyciela hipotecznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie I Oddział w Poznaniu, prowadzonym przez Artura Kaczmarka– Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu pod sygn. akt Km 1070/17, w tym również w egzekucji skierowanej do nieruchomości lokalowej położonej w  Poznaniu przy ul. Kolejowej 6/7, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu księga wieczysta PO1P/00250039/3 ustanowiono dla dłużnika Piotra Skrzypczaka, nieznanego z miejsca pobytu, kuratora w osobie radcy prawnego Cypriana Sowiaka – adres do doręczeń Poznań ul. Poznańska 8/10/3.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.14 do 2019.02.14

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1249/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 14 grudnia 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Pągowskim, nr PESEL 53010517378 zmarłym dnia 04 maja 2015 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu”,

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.11 do 2019.02.11

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1077/15

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu spisu inwentarza spadku po Alinie Stanisławie Michalskiej posiadającym nr PESEL 50050803405 zmarłej 16 marca 2012 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy Marcelego Mottego

  Pouczenie: ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.09 do 2019.02.09