Ogłoszenie w sprawie I Ns 58/17

„Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 22 czerwca 2017 roku, zezwolił Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 151.738,83 zł, tytułem odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa udziału Zbigniewa Hozakowskiego w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr PO1S/00031438/1, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2016 r., znak SN-VII.7570.557.2014.7, uzupełnionej decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07 września 2016 r., znak SN-VII.7570.557.2014.7, w związku z czym wzywa następców prawnych Zbigniewa Hozakowskiego do odbioru tego depozytu w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie po udokumentowaniu następstwa prawnego po Zbigniewie Hozakowskim, pouczając jednocześnie uprawnionych, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”

 Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.01.11 do 2018.07.11

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 58/17