Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/17

OGŁOSZENIE

 

„Na podstawie art. 6933 § 1 k.p.c. i art. 6 ust 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2017 roku, zezwolił Skarbowi Państwa – Generlanemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego  kwoty 3.520,13 zł (trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 13/100) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca   2016 r. w sprawie SN-VII.7570.620.2014.18 na rzecz Zbigniewa Hozakowskiego w kwocie 3.520,13 zł, za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości na cele inwestycji realizowanej pn. „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł „Poznań Zachód” – d. „Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł „Widawa”), odcinek Poznań (węzeł „Poznań Zachód” – d. „Głuchowo”) – Wronczyn (węzeł „Mosina” – d. „Wronczyn”, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 187 o pow. 0,0898 ha, ark. Mapy 1, obręb Zamysłowo, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie, zapisanej w KW nr PO1S/00044691/6 Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., której własność przysługiwała Zbigniewowi Hozakowskiemu w 1/6 części, przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek następców prawnych Zbigniewa Hozakowskiego, pod warunkiem wykazania następstwa prawnego. W związku z tym Sąd wzywa następców prawnych Zbigniewa Hozakowskiego do odbioru tego depozytu w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek następców prawnych, po wykazaniu przez nich następstwa prawnego, pouczając jednocześnie uprawnionego, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”

 

Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.01.11 do 2018.07.11

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/17