Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/17

2017-06-14

Sygn. Akt I Ns 57/17

Ogłoszenie

 Na podstawie art. 693 3  § 1 k.p.c. i art. 6 ust 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2017 roku, zezwolił Skarbowi Państwa – Generlanemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego  kwoty 3.520,13 zł (trzy tysiące pięćset dwadzieścia  złotych  13/100)  z  tytułu  odszkodowania ustalonego  ostateczną  decyzją Wojewody  Wielkopolskiego  z  dnia  29  lipca  2016  r.  w  sprawie SN-VII.7570.620.2014.18 na rzecz Zbigniewa Hozakowskiego w kwocie 3.520,13 zł, za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości na cele inwestycji realizowanej pn. „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł „Poznań Zachód” – d. „Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł „Widawa”), odcinek Poznań (węzeł „Poznań Zachód” – d. „Głuchowo”) – Wronczyn (węzeł „Mosina” – d. „Wronczyn”, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 187  o  pow.  0,0898  ha,  ark.  Mapy  1,  obręb  Zamysłowo,  gmina  Stęszew,  powiat poznański, województwo wielkopolskie, zapisanej w  KW nr PO1S/00044691/6 Sądu Rejonowego  w  Grodzisku  Wlkp.,  której  własność  przysługiwała  Zbigniewowi Hozakowskiemu w 1/6 części, przy czym powyższa  kwota będzie wydana wyłącznie na  wniosek  następców  prawnych  Zbigniewa  Hozakowskiego,  pod  warunkiem wykazania następstwa prawnego. W związku z tym Sąd wzywa następców prawnych Zbigniewa  Hozakowskiego  do  odbioru  tego  depozytu  w  terminie  3  lat  i  6  miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na  wniosek  następców  prawnych,  po  wykazaniu  przez  nich  następstwa  prawnego, pouczając  jednocześnie  uprawnionego,  że  jeżeli  depozyt  nie  zostanie  podjęty  przez uprawnionego  we  wskazanym  terminie,  nastąpi  jego  likwidacja  z  mocy  prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.

 

Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2017.06.14 do 2017.07.15

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/17