Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1578/15

  „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1578/15 toczy się postępowanie z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Arkadiuszu Robercie Cyganie, synu Stanisława i Odetty z domu Mocek, zmarłym w dniu 06.09.2013 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu na ul. Skrytej. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.03.21 do 2019.06.22

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1349/18

  „Ogłasza się,  że  w sprawie o sygn. akt I Ns 1349/18 do  tutejszego sądu  złożono wykaz inwentarza po   Sebastianie Łukjanow nr Pesel72122013792, zmarłym dnia  02 stycznia 2018r. .w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Jarochowskiego”.

   

  Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni .

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą  złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.03.18 do 2019.06.19

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1259/18

  „Ogłasza się,  że  w sprawie o sygn. akt I Ns 1259/18 do  tutejszego sądu  złożono wykaz inwentarza po  Andrzeju Franciszku Murawa nr Pesel38111202576, zmarłym dnia  02 lutego 2018r. .w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej”.

   

  Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni .

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą  złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.03.18 do 2019.06.19

   

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 131/17

  „Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie o sygn. akt I Ns 131/17 zostały zarejestrowane, złożone przez   Monikę Wasik i Jakuba Wasika wykazy inwentarza spadku po zmarłym w dniu 10 grudnia 2016 r. Macieju Stefanie Wasiku (PESEL 50060302359), ostatnio zamieszkałym w Poznaniu, przy ul. Grabowskiej 5.

  Ze złożonymi wykazami inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.03.13 do 2019.09.14

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1367/18

   „Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny na podstawie art. 636³ § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. ogłasza, że dnia 27 grudnia 2015 roku zmarła Danuta Schmidt (59071410302), ostatnio stale zamieszkała w Poznaniu przy ul. Klaudyny Potockiej 23/2. W tutejszym Sądzie pod ww. sygnaturą akt zarejestrowano złożony przez Krystynę Tomaszewską wykaz inwentarza po ww. spadkodawcy.

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
  w spisie inwentarza”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.03.08 do 2019.04.09

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1206/18

  „Ogłasza się,  że  w sprawie o sygn. akt I Ns 1206/18 do  tutejszego sądu  złożono wykaz inwentarza po Andrzeju Rudolfie Antonim Fiedlerze nr Pesel 28112601214, zmarłym dnia  16 grudnia 2016r. .w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego”.

   

  Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni .

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą  złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.03.04 do 2019.06.05

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 65/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział
  IX Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 65/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o stwierdzenie nabycia spadku po Grzegorzu Piesio, synu Władysława i Apolonii, zmarłym 09 września 2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałego w Poznaniu;

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.03.01 do 2019.06.02

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1233/18

   „Ogłasza się, że w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1233/18 do tutejszego sądu złożono wykaz inwentarza  po Teresie Kurowskiej PESEL 46021910463, zmarłej dnia 11 czerwca 2018 roku w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Kolejowej 33/17.”

   

  Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. ( ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy,  albo wykonawcy testamentu  lub wierzyciele  mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie  spisu inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.02.25 do 2019.05.26

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1123/17

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 1123/17 prowadzone jest postępowanie z wniosku Jarosława Tyczyńskiego przy udziale Krzysztofa Tyczyńskiego, Tomasza Tyczyńskiego, Pawła Tyczyńskiego, Małgorzaty Skorża o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Khoury, córce Karola i Zofii, zmarłej dnia 18 kwietnia 2012 r. w Tehwitat El-Nahr, dystrykt Baabda w Libanie, ostatnio tam stale zamieszkałej oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Tyczyńskiej, córce Karola i Zofii, zmarłej dnia 15 czerwca 2017 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu. Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, w tym zwłaszcza spadkobierców Simona Suleimana Khouri (spadkobiercy ustawowego Danuty Khoury), aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.02.04 do 2019.05.05

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1366/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Danucie Schmidt posiadającej nr PESEL 59071410302 zmarłej dnia 27 grudnia 2015 roku, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Klaudyny Potockiej 23/2”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.24 do 2019.04.25

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych