Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 782/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zawiadamia, iż przed tutejszym Sądem toczy się postępowanie w sprawie IX Ns 782/17 z wniosku Zofii Kowalewskiej przy udziale Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego, Tadeusza Hoffmana, Mieczysławy  Kanteckiej, Barbary Andrzejewskiej, Janiny Romaszko, Mieczysława Hoffmanna, Jarosława Nowaka, Romana Kędziory, Danuty Tokar, Heleny Hoffmann, Mariana Hoffmann, Jerzego Hoffmann i Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie o zasiedzenie działki nr 510/2, położonej w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej 11, wchodzącej w skład nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej numer PO1P/00012838/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane w sprawie w szczególności dotychczasowych właścicieli nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00000623/7 i ich następców prawnych oraz osoby roszczące sobie prawa do nieruchomości,  w szczególności spadkobierców Franciszka Hoffmanna, aby w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoją własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie jeśli zostało wykazane.” 


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.11.16 do 2019.02.16

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 431/17

  „Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny na podstawie art. 636³ § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. ogłasza, że dnia 17 października 2016 r., zmarł Wojciech Nabagło (PESEL 42080701510), ostatnio stale zamieszkały w Poznaniu przy ul. Adama Haber – Włyńskiego 29. W tutejszym Sądzie pod ww. sygnaturą akt zarejestrowano złożony przed notariuszem w Luboniu –Hanną Iżykowską w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Poniatowskiego 24/2 (Rep. A Nr 1747/2017) protokół obejmujący wykaz inwentarza po ww. spadkodawcy. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć
  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
  w spisie inwentarza”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.11.16 do 2018.12.16

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1039/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 24 października 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Bilskim, nr PESEL  57031404091, zmarłym 27 stycznia 2016 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu.”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.11.13 do 2019.12.13

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1894/13

  „W Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  Wydziale IX Cywilnym toczy się sprawa IX Ns 1894/13 z wniosku Lecha Dębskiego przy udziale Heleny Król, Mariana Bartkowiaka, Marty Rozmysłowskiej, Stanisława Jerzaka, Marii Ewy Stępniewskiej,

  oraz przy uczestnictwie nieznanych z miejsca pobytu Aliny Bożeny Woytkowskiej, Barbary Jadwigi Woytkowskiej,  Franciszki Woytkowskiej

  o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Wojtkowskiej, zd. Skrzypińskiej, córce Tomasza i Józefy.

  W sprawie tej został ustanowiony kurator w osobie adwokata Marcina Bojanowskiego (adres: ul. Taczaka 23/2, Poznań 61-819, Polska) i aż do czasu zakończenia postępowania – doręczenia dla uczestników Aliny Bożeny Woytkowskiej, Barbary Jadwigi Woytkowskiej,  Franciszki Woytkowskiej będą dokonywane kuratorowi. ”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.11.13 do 2019.12.13

 • Ogłoszenie w sprawie IX N 739/17

  „Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny na podstawie art. 636³ § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. ogłasza, że dnia 30 sierpnia 2017r., zmarła Katarzyna Jakubowska (PESEL 78121201183), ostatnio stale zamieszkała w Plewiskach przy ul. Fabianowskiej 16/1. W tutejszym Sądzie pod ww. sygnaturą akt zarejestrowano złożony przed notariuszem w Poznaniu – Ireną Antkowiak w Kancelarii Notarialnej przy ulicy  Półwiejskiej 17/22 (Rep. A Nr 4516/2017) protokół obejmujący wykaz inwentarza po ww. spadkodawcy. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć
  w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu
  w spisie inwentarza”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.11.09 do 2019.12.09

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 726/18

  „Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny na podstawie art. 636³ § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. ogłasza, że dnia 01 września 2015 roku, zmarł Jacek Wierzchowiecki (PESEL 44063001176), ostatnio stale zamieszkały w Chybach przy ul. Cedrowej 48. W tutejszym Sądzie pod ww. sygnaturą akt zarejestrowano złożony przed notariuszem w Poznaniu –Witoldem Duczmal w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Iłłakowiczówny 17/2 (Rep. A Nr 4738/2018) protokół obejmujący wykaz inwentarza po ww. spadkodawcy. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.11.09 do 2019.12.09

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 924/18

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział
  IX Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 924/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Miasta Poznań o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Nawrockiej, córce Franciszka i Heleny, zmarłej 29 kwietnia 1991 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu;

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.10.31 do 2019.01.31

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 900/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 8 października 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Urszuli Woszak posiadającej nr PESEL 41101803523 zmarłej dnia 16 marca 2018 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Dąbrowie przy ul. Rolnej 17”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.10.18 do 2019.01.18

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 758/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 2 października 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stanisławie Poniża posiadającej nr PESEL 00111401668 zmarłej w dniu 24 maja 2000 r.  w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Mrowińskiej 34.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.10.18 do 2019.01.18

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 683/18

    „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 17 września 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Bogumile Kosińskiej posiadającej nr PESEL 57052905067 zmarłej w dniu 16 lutego 2013 r.  w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Stanisława Staszica 78”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.09.24 do 2018.12.24

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych