Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1354/15

  „Ogłasza się,  że  w dniu 07.9.2016r. roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1354/.15 w tutejszym sądzie zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Gizeli Baranieckiej, zmarłej dnia  23.01.2015r. w Poznaniu ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Grottgera 8A/11”.

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.06.11 do 2019.09.13

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 223/19

  „Starszy Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 20 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 223/19 złożony przez Pawła Piotra Biegałę wykaz inwentarza   po Dawidzie Biegała, posiadającym nr PESEL 88081804296, zmarłym dnia 14 października 2018 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Poznańska 62-051 Łęczyca”

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637 §1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.06.03 do 2019.07.04

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 279/19

  „Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 28 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 279/19 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zofii Janinie Petrykowskiej, zmarłej dnia 30 października 2004  roku, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Pałuckiej”

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.06.03 do 2019.07.04

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1369/15

  Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Wydział IX Cywilny (ul. Kamiennogórska 26, 60 – 179 Poznań, woj. wielkopolskie, Polska), toczy się postępowanie (sygnatura akt IX Ns 1369/15) z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu przy udziale Zofii Janiny Alkiewicz i innych o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Edmundzie Stelmaszewskim, synu Edmunda Stelmaszewskiego i Janiny, zmarłym 26 marca 2014 r. w Puszczykowie, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu,  ul. Stanisława Staszica 7/12. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.30 do 2019.09.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1351/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział
  IX Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 1351/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy udziale Michała Jarosza, Kariny Jarosz i Michaliny Jarosz o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Annie Jarosz z domu Jakubowskiej, córce Mirosława i Haliny, zmarłej 15 stycznia 2018 r. w Puszczykowie, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu.

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.30 do 2019.09.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1051/17

  Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Wydział IX Cywilny (ul. Kamiennogórska 26, 60 – 179 Poznań, woj. wielkopolskie, Polska), toczy się z wniosku Jerzego Kaczmarka przy udziale Stefanii Kaczmarek, Lilianny Kabsz, Elżbiety Błaszkiewicz- Sobocińskiej, Małgorzaty Pomiecińskiej – Stawniak i Emila Antoniego Błaszkiewicza postępowanie (sygnatura akt IX Ns 1051/17) o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Józefie Dylewskiej z domu Dylewska, córce Jana Dylewskiego i Ireny z domu Błaszkiewicz, zmarłej 31 maja 2017 r. w Wieleniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu,  ul. Turkusowa 6/3. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.30 do 2019.09.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1486/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Zenonie Sierżancie posiadającym nr PESEL 51052019359 zmarłym dnia 2 września 2018 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Żywocickiej 6/1”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.27 do 2019.07.28

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 214/19

  „W dniu 18 maja 2019 roku w sprawie I Ns 214/19 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku po zmarłej Emilii Pietrzyńskiej numer PESEL: 26062707628, córce Franciszka i Józefy, zmarłej  28-05-2018 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 19/1.

   

  POUCZENIE

  Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.24 do 2019.06.25

 • Ogłoszenie w sprawie I C 1011/19

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 21 maja 2019 r. w sprawie I C 1011/19 z powództwa Prometeusz Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przeciwko Tadeuszowi Wasielewskiemu o zapłatę zostało wydane postanowienie o ustanowieniu dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Tadeusza Wasielewskiego nr PESEL  48102208814,  ostatnio zamieszkałego  w Poznaniu os. Zwycięstwa 20/5 kuratora w osobie radcy prawnego Joanny Kopania ul. Naramowicka 217D/44, 61-611 Poznań.    (art. 144 § 1 i 4 k.p.c.)

  Postanowienie jest prawomocne w dniu wydania.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.21 do 2019.06.25

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 277/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 9 maja 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zygmuncie Pachockim posiadającym nr PESEL 54012612313 zmarłym dnia 3 marca 2013 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 23/4”.

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.21 do 2019.06.24

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych