Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie II Co 2883/18

  Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny w sprawie II Co 2883/18 zawiadamia, że w postępowaniu egzekucyjnym o świadczenie pieniężne z wniosku wierzyciela Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Warszawie, przy uczestnictwie wierzyciela hipotecznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie I Oddział w Poznaniu, prowadzonym przez Artura Kaczmarka– Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu pod sygn. akt Km 1070/17, w tym również w egzekucji skierowanej do nieruchomości lokalowej położonej w  Poznaniu przy ul. Kolejowej 6/7, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu księga wieczysta PO1P/00250039/3 ustanowiono dla dłużnika Piotra Skrzypczaka, nieznanego z miejsca pobytu, kuratora w osobie radcy prawnego Cypriana Sowiaka – adres do doręczeń Poznań ul. Poznańska 8/10/3.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.14 do 2019.02.14

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1249/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 14 grudnia 2018 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Pągowskim, nr PESEL 53010517378 zmarłym dnia 04 maja 2015 roku w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu”,

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.11 do 2019.02.11

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1077/15

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu spisu inwentarza spadku po Alinie Stanisławie Michalskiej posiadającym nr PESEL 50050803405 zmarłej 16 marca 2012 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy Marcelego Mottego

  Pouczenie: ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.09 do 2019.02.09

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1751/15

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu spisu inwentarza spadku po Dorocie Marii Rus posiadającym nr PESEL 78100710226 zmarłej 16 marca 2012 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy Małeckiego

   

  Pouczenie: ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.09 do 2019.02.09

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 429/16

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu spisu inwentarza spadku po Czesławie Faryniarzu posiadającym nr PESEL 53050701490 zmarłym 23 sierpnia 2010 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Głogowskiej

   

  Pouczenie: ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.09 do 2019.02.09

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 171/17

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Andrzeju Drążkowiak posiadającym nr PESEL  39040700478) zmarłym 23 maja 2007 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy  ul. Bułgarskiej

  Pouczenie: ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.09 do 2019.02.09

 • Postanowienie w sprawie I Ns 1277/12

                          POSTANOWIENIE 

   Dnia 22 grudnia 2018 roku

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny

  w składzie:

              Przewodniczący: SSR Piotr Brodniewicz

  po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2018 roku w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z urzędu

  przy udziale:

              Tomasza Łuczaka, Anny Łuczak

  w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu

   

  postanawia:

  na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 2008, poz. 1537) stwierdzić likwidację niepodjętego depozytu i przejście na rzecz Skarbu Państwa kwoty 4,56 zł zdeponowanej na podstawie postanowienia z dnia 14.12.2012 r.

   

  SSR Piotr Brodniewicz

  Uzasadnienie

  Na podstawie postanowienia z dnia 14.12.2012 r. zezwolono Tomaszowi Łuczak i Annie Łuczak na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4,56 zł. stanowiącej sumę świadczeń zabezpieczonych hipotekami na rzecz wierzyciela firmy W. Nowakowski Synowie, Jawnej Spółki Handlowej w Poznaniu w upadłości, na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Glinianki 14 – KW PO1P/00261035/5. Depozyt podlegał ostatecznie złożeniu w dniu 7.01.2013 r.

  Działając w trybie art. 6 ust 4 i 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz.: 1537 ze zm.), Sąd wezwał  następców prawnych w/w przedsiębiorstwa do odbioru depozytu w terminie 3 lat z zastrzeżeniem, że nieodebrany depozyt podlegał będzie likwidacji poprzez przejście jego własności na rzecz Skarbu Państwa wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł od dnia w którym został złożony. Ogłoszenie podlegało publikacji na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej tutejszego Sądu (w okresie od 31.01.2014 do 31.07.2014), na tablicy ogłoszeń tut. Sądu (31.8.2014-13.8.2014), w Urzędzie Miasta (3.2.2014 – 4.8.2014) oraz zostało doręczone kuratorowi (28.04.2014). Wyznaczony termin minął bezskutecznie wobec czego konieczna była likwidacja depozytu.

   

  SSR Piotr Brodniewicz

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.09 do 2019.02.09

 • Ogłoszenie w sprawie I Nss 471/17

  „Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 21 listopada 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 471/17  złożony przez Joannę Kuźniak wykaz inwentarza - uzupełniający  po Jarosławie Kuźniak, posiadającym nr PESEL 65060306972 zmarłym dnia 10 marca 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Józefa Chociszewskiego”

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.08 do 2019.04.08

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 727/16

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu spisu inwentarza spadku po Janie Migdałek posiadającym nr PESEL 46053002354 zmarłym 28 lutego 2010 roku roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Głogowskiej

  Pouczenie: ze złożonym spisem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.07 do 2019.02.07

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1221/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu uzupełnienia wykazu inwentarza spadku po Jerzym Lipowiczu posiadającym nr PESEL 44110902317 zmarłym w dniu 12 października 2017 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 55/9”

  Pouczenie: ze złożonym uzupełnieniem wykazu inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.03 do 2019.04.03

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych