Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 627/17

                                                                                                             OGŁOSZENIA  „W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 627/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Szymczak - Kaczor o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Michalskim, synu Tadeusza i Kazimiery, urodzonego 29 listopada 1882r. w Dębnie, a zmarłego 28 marca 1960 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Andrzeja Michalskiego, aby ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”   „W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 627/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Szymczak - Kaczor o stwierdzenie nabycia spadku po Julii Helenie Michalskiej, córce Tadeusza i Kazimiery, urodzonej 17 maja 1887r. w Dębnie, a zmarłej 21 października 1970 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Julii Michalskiej, aby ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


              SSR Dominik Redliński


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.03.19 do 2018.06.19

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 866/17


   

                                                                                                                  OGŁOSZENIE

   

  „W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 866/17 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Małgorzaty Krasoń o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Adamczyk z domu Trojanowska, urodzonej 29 lipca 1928r. w miejscowości Gostomia, a zmarłej 23 stycznia 2009r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Marii Adamczyk, aby ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

                                                                            

                                                                                                                                                     SSR Dominik Redliński

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.03.19 do 2018.06.19

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 335/16

  OGŁOSZENIE

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 29 września 2016 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Białkowskim zmarłym dnia 09 lutego 2009 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.03.19 do 2018.06.19

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 943/17

  Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Wydział IX Cywilny, pod sygn. akt IX Ns 943/17, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Poznania o stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z dniem 31 grudnia 1955 r., na podstawie art. 34 ust. 1 pkt a) dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich, prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Drzymały i Urbanowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako obręb Golęcin, arkusz mapy 42 działki nr 14/6, 10,22,23,34,1/14 o łącznej powierzchni 1425 m2, zapisanej w zamkniętej księdze wieczystej Winiary Tom 19, wykaz L.542, której tabularnym właścicielem pozostaje Ryszard (Richard) Mehla urodzony w dniu 27 stycznia 1880 r.

           Wzywa się wszystkich spadkobierców Ryszarda Mehli, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do niniejszego postępowania i udowodnili nabycie spadku po ww. Ryszardzie Mehla oraz prawo własności ww. nieruchomości, w przeciwnym bowiem razie Sąd stwierdzi nabycie prawa własności zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie udowodnione.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.02.22 do 2018.05.22

   

   

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 514/17

  OGŁOSZENIE

   

  „Ogłasza się,  że  w dniu 09  lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 514/17 w tutejszym sądzie zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ryszardzie Brylińskim , zmarłym dnia 21 stycznia 2015r. w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Rzepińskiej 8/2”.

   

   

   

  Pouczenie:

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mają pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.02.22 do 2018.05.22

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 636/17

  OGŁOSZENIE

   

  „Ogłasza się,  że  w dniu 09  lutego 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 636/17 w tutejszym sądzie zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wojciechu Bartoszewskim, zmarłym dnia  05 maja 2014r. w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Przepiórczej 11/10 ”.

   

   

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mają pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.02.22 do 2018.05.22

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 472/17

  OGŁOSZENIE

   

  „Ogłasza się,  że  w sprawie o sygn. akt I Ns 472 /17 do  tutejszego sądu  złożono wykaz inwentarza po Jarosławie Adamie Kuźniak nr Pesel 65060306972 , zmarłym dnia  10 marca 2016r. w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Chociszewskiego 34a/10”.

   

   

  Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni .

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mają pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.02.22 do 2018.05.22

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 470/17

  OGŁOSZENIE

   

  „Ogłasza się,  że  w sprawie o sygn. akt I Ns 470 /17 do  tutejszego sądu  złożono wykaz inwentarza po Jarosławie Adamie Kuźniak nr Pesel 65060306972 , zmarłym dnia  10 marca 2016r. .w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Chociszewskiego 34a/10”.

   

   

   

  Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni .

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mają pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.02.22 do 2018.05.22

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 430/17

  OGŁOSZENIE

   

  „Ogłasza się,  że  w sprawie o sygn. akt I Ns 430 /17 do  tutejszego sądu  złożono wykaz inwentarza po  Andrzeju Cichowskim nr Pesel 44072000894 , zmarłym dnia  26 grudnia 2016r. .w Poznaniu ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Ostroroga 11/1”.

   

   

   

  Pouczenie:

  Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taka potrzebę dostatecznie uzasadni .

  Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mają pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.02.22 do 2018.05.22

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 278/17

  „Ogłasza się,  że  w dniu 07 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 278/17 w tutejszym sądzie zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Łukaszu Kaźmierczak, zmarłym dnia  10 lipca 2014r. w  Toruniu , ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy  ( proszę podać ostatni adres zamieszkania zmarłego ze sprawy I Ns 53/16).

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.02.22 do 2018.05.22

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych