Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 841/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 30 lipca  2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stefani Jakubowskiej posiadającej nr PESEL 28081102147 zmarłej dnia 7 lutego 2019 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.08.12 do 2019.11.13

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 14/19

  W Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydziale IX Cywilnym toczy się sprawa IX Ns 14/19 z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej „Bamberski Dwór II” nieruchomości położnej przy ul Kościelnej w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Józefie Czajczyńskiej z domu Leśnej, córce Adama i Pelagii zmarłej w dniu 1 stycznia 2014 r. w Rychwale, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu. Sąd nie posiada wiedzy o istnieniu testamentu spadkodawczyni. W skład spadku wchodzi prawo odrębnej własności nieruchomości lokalowej nr 7 przy ul Kościelnej 39 C w Poznaniu KW PO1P/00168996/7. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłej Zofii Józefie Czajczyńskiej, w szczególności zstępnych rodzeństwa spadkodawczyni, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu i udowodnili swe prawa do spadku, w tym przedłożyli wszelkie testamenty zmarłej, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.08.06 do 2019.11.07

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 2189/15

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie IX Ns 2189/15 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Miklas przy udziale Barbary Niewiteckiej, Barbary Stencel, Pawła Siodła. Miejsce pobytu uczestnika postępowania Pawła Siodła nie jest znane. Przedmiotem postępowania jest stwierdzenie nabycia spadku po Klarze Marii Niewiteckiej i Marianie Lechosławie Niewiteckim. W sprawie tej został ustanowiony dla uczestnika postępowania Pawła Siodła kurator w osobie  r. pr. Joanny Kopania adres: ul. Naramowicka 217d/44, 61-611 Poznań i aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla uczestnika postępowania Pawła Siodła będą dokonywane kuratorowi”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.24 do 2019.08.26

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 728/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Piotrze Wojciechowskim posiadającym nr PESEL 45062906110 zmarłym dnia 23 kwietnia 2016 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Rembertowskiej 17 A/23”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.24 do 2019.10.25

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 374/17

   Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Wydział IX Cywilny (ul. Kamiennogórska 26, 60 – 179 Poznań, woj. wielkopolskie, Polska), toczy się postępowanie (sygnatura akt IX Ns 374/17) z wniosku Mieczysława Chęcińskiego przy udziale Magdaleny Chęcińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Chęcińskim, synu Bożeny i Mariana Chęcińskich, zmarłym 6 lipca 2015 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu,  przy ul. Sokoła.

  Do spadku po Andrzeju Chęcińskim należy udział w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Sokoła oraz udziały w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu przy ul. Drzymały.

   Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.24 do 2019.10.25

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 403/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 25 czerwca 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Małgorzacie Kapitaniuk posiadającej nr PESEL 55110210643 zmarłej dnia 21 września 2015 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.24 do 2019.10.25

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 771/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Piotrze Ratajczaku posiadającym nr PESEL 79091312192 zmarłym dnia 21 maja 2019 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Konarzewie”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

                

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.24 do 2019.10.25

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1354/15

  „Ogłasza się,  że  w dniu 07.9.2016r. roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1354/.15 w tutejszym sądzie zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Gizeli Baranieckiej, zmarłej dnia  23.01.2015r. w Poznaniu ostatnio zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Grottgera 8A/11”.

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. ( ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, osoby uprawnione do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.06.11 do 2019.09.13

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1369/15

  Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Wydział IX Cywilny (ul. Kamiennogórska 26, 60 – 179 Poznań, woj. wielkopolskie, Polska), toczy się postępowanie (sygnatura akt IX Ns 1369/15) z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu przy udziale Zofii Janiny Alkiewicz i innych o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Edmundzie Stelmaszewskim, synu Edmunda Stelmaszewskiego i Janiny, zmarłym 26 marca 2014 r. w Puszczykowie, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu,  ul. Stanisława Staszica 7/12. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.30 do 2019.09.02

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1351/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział
  IX Cywilny ogłasza, że pod sygnaturą akt IX Ns 1351/18 prowadzone jest postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy udziale Michała Jarosza, Kariny Jarosz i Michaliny Jarosz o stwierdzenie nabycia spadku po Katarzynie Annie Jarosz z domu Jakubowskiej, córce Mirosława i Haliny, zmarłej 15 stycznia 2018 r. w Puszczykowie, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu.

  Sąd wzywa zainteresowanych w sprawie, aby w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.05.30 do 2019.09.02

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych