Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1050/17

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodniczący: ASR Iwona Szymańska – Stawiak

  po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018 roku w Poznaniu

  na posiedzeniu niejawnym         

  sprawy z wniosku Wioletty Włodarczyk

  o złożenie przedmiotu do depozytu sądowego

  postanawia:

  zezwolić wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) która miała zostać uiszczona na rzecz Andrzeja Borowiaka tytułem nawiązki orzeczonej wyrokiem karnym Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie VI K 999/16, przy czym powyższa kwota będzie wydana spadkobiercom wierzyciela po przedstawieniu prawomocnego postanowienia
  o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym wierzycielu.

  ASR Iwona Szymańska – Stawiak

   

  UZASADNIENIE

  Wnioskodawca złożył wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, wskazując, że wierzyciel nie żyje, wnioskodawca nie ma wiedzy o spadkobiercach wierzyciela, a zobowiązanie do zapłaty 1.000 zł wynika z orzeczenia sądowego –wyroku karnego.

  Zgodnie z przepisem art. 693 k.p.c., we wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:

  1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;

  2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;

  3) dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;

  4) wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

  Okoliczności, które uzasadniają złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zostały uregulowane w przepisie art. 467 k.c. , który stanowi, że poza

  sygn.akt I Ns 1050/17

   

  wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:

  1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;

  2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;

  3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;

  4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

  Natomiast przepis art. 6931 k.p.c. stanowi, że  w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

  W rozpoznawanej sprawie przesłanki złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zostały spełnione. Wniosek zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami prawa. Natomiast, zgodnie z przepisem art. 6931 k.p.c. prawdziwość twierdzeń wniosku była poza zakresem badania Sądu.

  Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

   

   

  ASR Iwona Szymańska – Stawiak

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.07.05 do 2018.08.05

   

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 197/16

  „Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 22 września 2016 roku, zezwolił Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu Poznań - Grunwald i Jeżyce na złożenie do depozytu sądowego m.in. dysku twardego marki Samsung o nr ser. S06QJZOY525790, tytułem zwrotu dowodu rzeczowego na podstawie postanowienia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie III K 909/08 Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w związku z czym wzywa Renatę  Dziubałek, bądź jej następców prawnych do odbioru tego depozytu w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, przy czym depozyt ten będzie wydany na wniosek Renaty Dziubałek lub jej następców prawnych, pouczając jednocześnie uprawnionych, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.06.29 do 2018.12.29

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 35/18

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 35/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku ENEA Operator sp. z o. o. o zezwolenie na złożenie świadczeń do depozytu sądowego zapadło w dniu 22 marca 2018 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.570,00 zł (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Szamotulskiego decyzją z dnia 1 grudnia 2017 roku, znak GN.6821.6.2017 za zmniejszenie wartości części nieruchomości stanowiącej działkę nr 470, obręb Szamotuły, zapisanej w księdze wieczystej KW Obszar Dworski Tom XXV karta 118, stanowiącej własność nieżyjącej Agnieszki Foltyn, przy czym kwota ta będzie wydana wyłącznie na wniosek osoby, która wykaże stosownym dokumentem, że w chwili uprawomocnienia się decyzji była właścicielem przedmiotowej nieruchomości, lub też na wniosek następców prawnych tej osoby.

  Nadto, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 roku  o likwidacji niepodjętych depozytów w zw. z art. 118a ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny wzywa osoby uprawnione, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na ich wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek ich spadkobierców.

  Jednocześnie referendarz sądowy poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”


   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.06.19 do 2018.12.19

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1754/16

  Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2017 r. zezwolił wnioskodawcom Arturowi Sowa i Rafałowi Sowa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.568,42 zł (osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 42/100) z tytułu wynagrodzenia za okres od 2010 r. do 2016 r. (6 x 1.428,07 zł), należnego uczestnikowi postępowania Spółdzielni Mieszkaniowej ”Elita” w Poznaniu za ustanowienie na nieruchomości należącej do tej Spółdzielni (działka nr 78/7, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/000126375/2) służebności drogi koniecznej i w związku z tym wzywa Spółdzielnię Mieszkaniową „Elita”  w Poznaniu do odbioru tego depozytu w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie po wykazaniu tytułu prawnego przez uczestnika postępowania, z którego będzie wynikało uprawnienie do pobrania należnego wynagrodzenia, pouczając jednocześnie uprawnionego, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.05.22 do 2018.11.22

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1866/17

  Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 17 listopada 2017 roku, zezwolił Mike Maciejowi Luden na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15 500,00 zł, naprawienia szkody na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2004 w sprawie VI K 1327/04 wzywa Iwonę Ostrowską do odbioru tego depozytu w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, przy czym powyższa kwota będzie wydana bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunku, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.09 do 2018.10.09

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych