Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych

Artykuły

 • Ogloszenie w sprawie IX Ns 552/18

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 552/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku Piotra Karpika o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego w dniu 28 sierpnia 2018 r. wydano postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.500 zł, przy czym powyższa kwota będzie wydana na wniosek uczestniczki Stanisławy Pietrzakowej po okazaniu dowodu osobistego i tytułu wierzytelności lub spadkobiercom Stanisławy Pietrzakowej po okazaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Stanisławie Pietrzakowej.

  Nadto, na podstawie art. 6933 §2 kpc Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny wzywa Stanisławę Pietrzakową, albo w przypadku jej śmierci jej spadkobierców, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 3 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na jej wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek jej spadkobierców.

  Jednocześnie Sąd poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.08.31 do 2018.10.01

   

 • Ogloszenie w sprawie I Ns 302/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 roku zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 28.727,27 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy) należnej Mirosławowi Brońskiemu tytułem trzeciej raty spłaty zasądzonej postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sprawie o sygnaturze I Ns 1410/11; przy czym powyższa kwota powinna zostać wydana spadkobiercom Mirosława Brońskiego po wykazaniu swojego uprawnienia postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia.

  Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców Mirosława Brońskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat, wskazując że po bezskutecznym upływie tego terminu nastąpi ponowne wezwanie wierzycieli do odbioru depozytu i wszczęcie procedury zmierzającej do likwidacji depozytu”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.08.16 do 2019.02.16

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 204/18

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 204/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku Piotra Skrzypczaka o zezwolenie na złożenie świadczeń do depozytu sądowego zapadło w dniu 16 maja 2018 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.638,50 zł przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek uczestniczki Achilli Hendricka albo jej spadkobierców.

  Nadto, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 roku  o likwidacji niepodjętych depozytów Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny wzywa Achillę Hendricka, albo w przypadku jej śmierci jej spadkobierców, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 3 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na jej wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek jej spadkobierców.

  Jednocześnie Sąd poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony”.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.08.10 do 2019.02.10

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 197/16

  „Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 22 września 2016 roku, zezwolił Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu Poznań - Grunwald i Jeżyce na złożenie do depozytu sądowego m.in. dysku twardego marki Samsung o nr ser. S06QJZOY525790, tytułem zwrotu dowodu rzeczowego na podstawie postanowienia z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie III K 909/08 Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w związku z czym wzywa Renatę  Dziubałek, bądź jej następców prawnych do odbioru tego depozytu w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, przy czym depozyt ten będzie wydany na wniosek Renaty Dziubałek lub jej następców prawnych, pouczając jednocześnie uprawnionych, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.06.29 do 2018.12.29

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 35/18

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 35/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku ENEA Operator sp. z o. o. o zezwolenie na złożenie świadczeń do depozytu sądowego zapadło w dniu 22 marca 2018 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.570,00 zł (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Szamotulskiego decyzją z dnia 1 grudnia 2017 roku, znak GN.6821.6.2017 za zmniejszenie wartości części nieruchomości stanowiącej działkę nr 470, obręb Szamotuły, zapisanej w księdze wieczystej KW Obszar Dworski Tom XXV karta 118, stanowiącej własność nieżyjącej Agnieszki Foltyn, przy czym kwota ta będzie wydana wyłącznie na wniosek osoby, która wykaże stosownym dokumentem, że w chwili uprawomocnienia się decyzji była właścicielem przedmiotowej nieruchomości, lub też na wniosek następców prawnych tej osoby.

  Nadto, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 roku  o likwidacji niepodjętych depozytów w zw. z art. 118a ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny wzywa osoby uprawnione, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na ich wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek ich spadkobierców.

  Jednocześnie referendarz sądowy poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”


   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.06.19 do 2018.12.19

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1754/16

  Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2017 r. zezwolił wnioskodawcom Arturowi Sowa i Rafałowi Sowa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.568,42 zł (osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 42/100) z tytułu wynagrodzenia za okres od 2010 r. do 2016 r. (6 x 1.428,07 zł), należnego uczestnikowi postępowania Spółdzielni Mieszkaniowej ”Elita” w Poznaniu za ustanowienie na nieruchomości należącej do tej Spółdzielni (działka nr 78/7, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/000126375/2) służebności drogi koniecznej i w związku z tym wzywa Spółdzielnię Mieszkaniową „Elita”  w Poznaniu do odbioru tego depozytu w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie po wykazaniu tytułu prawnego przez uczestnika postępowania, z którego będzie wynikało uprawnienie do pobrania należnego wynagrodzenia, pouczając jednocześnie uprawnionego, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.05.22 do 2018.11.22

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1866/17

  Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 17 listopada 2017 roku, zezwolił Mike Maciejowi Luden na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15 500,00 zł, naprawienia szkody na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2004 w sprawie VI K 1327/04 wzywa Iwonę Ostrowską do odbioru tego depozytu w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, przy czym powyższa kwota będzie wydana bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunku, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.09 do 2018.10.09

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych