Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1866/17

  Na podstawie art. 6933 § 1 i 2 k.p.c. i art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537), Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny ogłasza, iż postanowieniem z dnia 17 listopada 2017 roku, zezwolił Mike Maciejowi Luden na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15 500,00 zł, naprawienia szkody na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2004 w sprawie VI K 1327/04 wzywa Iwonę Ostrowską do odbioru tego depozytu w terminie 3 lat i 6 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, przy czym powyższa kwota będzie wydana bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunku, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.

   

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.09 do 2018.10.09

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 35/18

  OGŁOSZENIE

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 35/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku ENEA Operator sp. z o. o. o zezwolenie na złożenie świadczeń do depozytu sądowego zapadło w dniu 22 marca 2018 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.570,00 zł (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Szamotulskiego decyzją z dnia 1 grudnia 2017 roku, znak GN.6821.6.2017 za zmniejszenie wartości części nieruchomości stanowiącej działkę nr 470, obręb Szamotuły, zapisanej w księdze wieczystej KW Obszar Dworski Tom XXV karta 118, stanowiącej własność nieżyjącej Agnieszki Foltyn, przy czym kwota ta będzie wydana wyłącznie na wniosek osoby, która wykaże stosownym dokumentem, że w chwili uprawomocnienia się decyzji była właścicielem przedmiotowej nieruchomości, lub też na wniosek następców prawnych tej osoby.

  Nadto, na podstawie art. 6933 §2 kpc  w zw. z art. 118a ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny wzywa osoby uprawnione, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na ich wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek ich spadkobierców.

  Jednocześnie referendarz sądowy poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.25 do 2018.05.25

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych