Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 153/18

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 153/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku Romana Przybylskiego o zezwolenie na złożenie świadczeń do depozytu sądowego zapadło w dniu 23 sierpnia 2018 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty:

  • 0,65 zł przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek uczestniczki Heleny Skrzypczakowej albo jej spadkobierców,
  • 0,22 zł przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek uczestniczki Marii Szymkowik albo jej spadkobierców,
  • 0,07 zł przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek uczestnika Władysława Przybylskiego albo jego spadkobierców.

  Nadto, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 roku  o likwidacji niepodjętych depozytów Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny wzywa Helenę Skrzypczakową, Marię Szymkowiak i Władysława Przybylskiego, albo w przypadku ich śmierci ich spadkobierców, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 3 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na ich wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek ich spadkobierców.

  Jednocześnie Sąd poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.11.29 do 2019.05.29

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 430/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 27 września 2018 r. zezwolono na złożenie do depozytu sądowego

  kwoty 500 zł (pięćset złotych) tytułem świadczenia pieniężnego zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 7 września 2009 r. w sprawie VIII K 631/09 na rzecz Fundacji Nowa Droga ul. Lotnicza 78, 62-081 Przeźmierowo; przy czym powyższa kwota powinna zostać wydana bezwarunkowo Fundacji „Nowa Droga” lub Fundacji „Nowa Droga w likwidacji, na wniosek osoby, która wykaże, że działa w imieniu tego wierzyciela stosownym orzeczeniem sądu bądź aktualnym odpisem z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wobec powyższego Sąd wzywa podmioty i osoby uprawnione do odbioru depozytu w terminie 3 lat, wskazując że po bezskutecznym upływie tego terminu nastąpi ponowne wezwanie wierzycieli do odbioru depozytu i wszczęcie procedury zmierzającej do likwidacji depozytu”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.10.10 do 2019.04.10

 • Ogloszenie w sprawie I Ns 302/18

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 roku zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 28.727,27 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia siedem groszy) należnej Mirosławowi Brońskiemu tytułem trzeciej raty spłaty zasądzonej postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sprawie o sygnaturze I Ns 1410/11; przy czym powyższa kwota powinna zostać wydana spadkobiercom Mirosława Brońskiego po wykazaniu swojego uprawnienia postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia.

  Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców Mirosława Brońskiego do odbioru depozytu w terminie 3 lat, wskazując że po bezskutecznym upływie tego terminu nastąpi ponowne wezwanie wierzycieli do odbioru depozytu i wszczęcie procedury zmierzającej do likwidacji depozytu”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.08.16 do 2019.02.16

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 204/18

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 204/18, w toczącym się postępowaniu z wniosku Piotra Skrzypczaka o zezwolenie na złożenie świadczeń do depozytu sądowego zapadło w dniu 16 maja 2018 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.638,50 zł przy czym powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek uczestniczki Achilli Hendricka albo jej spadkobierców.

  Nadto, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 roku  o likwidacji niepodjętych depozytów Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny wzywa Achillę Hendricka, albo w przypadku jej śmierci jej spadkobierców, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 3 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na jej wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek jej spadkobierców.

  Jednocześnie Sąd poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony”.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.08.10 do 2019.02.10

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych