Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie II Co 443/08

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział II Cywilny, działając w trybie art. 69321  k.p.c. oraz art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006, Nr 208, poz.1537 ze zm.), wzywa następców prawnych Przedsiębiorstwa Dystrybucji Alkoholi „Agis” SA  z siedzibą w Toruniu, do odbioru depozytu w kwocie 3.815,19zł, przypadającego spółce – jako wierzycielowi – w wyniku podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości lokalowej dłużników Grzegorza Dawidowskiego oraz Urszuli Dawidowskiej (KW Nr PO1P/00069777/2), w terminie 3 lat od niniejszego wezwania.

  Sąd poucza jednocześnie, że powyższa kwota będzie wydana wyłącznie na wniosek następców prawnych, po wykazaniu przez nich następstwa prawnego, a w sytuacji, gdy depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego  w zakreślonym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami”.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.02 do 2020.01.03

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1098/17

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Ns 1098/17, w toczącym się postępowaniu z wniosku G. EN. Gaz Energia sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego zapadło w dniu 4 czerwca 2018 r. postanowienie, zgodnie z którym referendarz sądowy zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.647,00 zł (jeden tysiąc sześćset czterdzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania ustalonego przez Starostę Puckiego decyzją z dnia 25 maja 2017 roku, znak GN.6821.5.2016 za ograniczenie sposobu korzystania z  nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 208/13 o pow. 0,0051 ha, nr 208/14 o pow. 0,0042 ha, nr 208/15 o pow.  0,0071 ha, nr 208/17 o pow. 0,0231 ha, nr 208/19 o pow. 0,0337 ha, położonych w obrębie Mieroszyno,  Gmina Puck, k. m. 1, dla których nie są prowadzone księgi wieczyste, wg ewidencji gruntów stanowiących własność: działka nr 208/13 Franciszka Pienschke, działka nr 208/14 Augustyny Selke i Augustyna Selke, działka nr 208/15 Franciszka Piensche, działka nr 208/17 Augustyny Selke i Augustyna Selke i działka nr 208/19 Alojzego Grabowskiego. Jednocześnie w postanowieniu tym ustalono, że kwota depozytu będzie wydana wyłącznie na wniosek osób, które wykażą stosownym dokumentem, że w chwili uprawomocnienia się decyzji opisanej w pkt 1 były właścicielami przedmiotowych nieruchomości, lub też na wniosek następców prawnych tych osób, przy czym kwota ta właścicielom poszczególnych nieruchomości zostanie wydana w następujących częściach: właścicielowi działki nr 208/13  - 217 zł, właścicielowi działki 208/14  i  208/17  - 1.050 zł, właścicielowi działki 208/15 – 302 zł i właścicielowi działki nr 208/19 – 78 zł.

  Nadto, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 roku  o likwidacji niepodjętych depozytów w zw. z art. 118a ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział IX Cywilny wzywa osoby uprawnione, do podjęcia z depozytu złożonych przez dłużnika pieniędzy, w terminie 10 lat od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana na ich wniosek, a w przypadku śmierci – na wniosek ich spadkobierców.

  Jednocześnie referendarz sądowy poucza, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionych we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa, wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on do dnia, w którym został złożony.”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.03.07 do 2019.09.08

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 508/14

  Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 208, poz. 1537) Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, IX Wydział Cywilny wzywa następców prawnych Klementyny Mączyńskiej do odbioru depozytu złożonego przez Beatę Hansz w sprawie o sygn. akt IX Ns 508/14, na podstawie postanowienia tut. Sądu z dnia 20.08.2014 r., w postaci kwoty 0,01 zł jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości położonej w Poznaniu, działka nr 9, położonej przy ul. Łagowskiej 1, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00018122/4 oraz w postaci kwoty 0,04 zł jako świadczenia z tytułu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości położonej w Poznaniu, działka nr 10, położonej przy ul. Łagowskiej 1, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr PO1P/00018123/1 – w terminie 3 lat i 6 miesięcy od daty wywieszenia niniejszego wezwania, która to kwota będzie wydana wyłącznie następcom prawnym Klementyny Mączyńskiej na ich wniosek, pouczając jednocześnie, że jeżeli depozyt nie zostanie podjęty przez uprawnionego we wskazanym terminie, nastąpi jego likwidacja z mocy prawa, co oznacza, że prawa do tego depozytu przejdą na Skarb Państwa wraz z wszelkimi korzyściami i ciężarami, jakie przyniósł on od dnia, w którym został złożony.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.01.24 do 2019.07.25

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawie depozytow sądowych