Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 80/1

  OGŁOSZENIE

   

  „Starszy referendarz Sądowy Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 80/18 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Jacku Ściborze Radomskim, zmarłym dnia 09 lipca 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. P. Włodkowica„

   

  Pouczenie: Osoby wymienione w art. 637§1 k.p.c. (spadkobiercy, osoby uprawnione do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu oraz wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.18 do 2018.05.18


   

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 4309/17

   Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 4309/17 z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko Łukaszowi Stachowiakowi o zapłatę zostało wydane postanowienie o uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 28 września 2017 r. wobec Łukasza Stachowiaka i zawieszeniu postępowania w powyższym zakresie na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.16 do 2018.05.16

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 4585/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 4585/17 z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko Małgorzacie Szubert  o zapłatę zostało wydane postanowienie o uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 16 października 2017 r. wobec Małgorzaty Szubert i zawieszeniu postępowania w powyższym zakresie na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.16 do 2018.05.16

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 209/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 209/17 z powództwa FORNET Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu przeciwko Jerzemu Trzeciakowi o zapłatę zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c. i uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 30 stycznia 2017 roku.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.16 do 2018.05.16

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 3515/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza w sprawie I Nc 3515/17 z powództwa Miasto Poznań- Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przeciwko Piotrowi Kalińskiemu o zapłatę, że w dniu 06 lutego 2018 r.  zostało wydane postanowienie (sprostowane w zakresie strony pozwanej postanowieniem z dnia 16 lutego 2018 r.)  o zawieszeniu postępowania w sprawie na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c. i uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 31 lipca 2017 r.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.

    Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.16 do 2018.05.16

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 4245/17

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 4245/17 z powództwa AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko Beacie Kowalskiej o zapłatę zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c. i uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 28 września 2017 roku.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.

   Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.16 do 2018.05.16

 • Ogłoszenie w sprawie I Nc 4297/17

                                                                                                                   OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny ogłasza, że w dniu 16 lutego 2018 r. w sprawie I Nc 4297/17 z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko Robertowi Żmudzie  o zapłatę zostało wydane postanowienie o uchyleniu nakazu zapłaty z dnia 28 września 2017 r. wobec Roberta Żmudy i zawieszeniu postępowania w powyższym zakresie na podstawie art. 177 §1 pkt 6 k.p.c.

  Pouczenie:

  Pozwanemu przysługuje prawo złożenia skargi w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z treścią postanowienia.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.16 do 2018.05.16

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 321/17

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny w sprawie IX Ns  321/17  z wniosku  Teresy Kukuł zarządził w dniu 3 listopada 2017 roku ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego Jana Michalskiego, syna Antoniego i Marianny zd. Lemańskiej, męża  Wiktorii Michalskiej zd. Mendel. Sąd wzywa zaginionego,  aby w  terminie 3 miesięcy zgłosił się, gdyż w przeciwnym razie  może być uznany za zmarłego. Sąd wzywa również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je sądowi.


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.04.05 do 2018.07.05

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 33/18

   OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Jacku Tomaszu Śron posiadającym nr PESEL 60031602970 zmarłym 19 czerwca 2017 roku w Rosnówku, ostatnio zamieszkałym w Rosnówku przy ul. 1 Maja nr 18.

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.03.28 do 2018.04.28

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 627/17

                                                                                                             OGŁOSZENIA  „W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 627/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Szymczak - Kaczor o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Michalskim, synu Tadeusza i Kazimiery, urodzonego 29 listopada 1882r. w Dębnie, a zmarłego 28 marca 1960 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałego w Poznaniu. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Andrzeja Michalskiego, aby ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”   „W Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny pod sygnaturą akt IX Ns 627/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Szymczak - Kaczor o stwierdzenie nabycia spadku po Julii Helenie Michalskiej, córce Tadeusza i Kazimiery, urodzonej 17 maja 1887r. w Dębnie, a zmarłej 21 października 1970 r. w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu. 

  Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Julii Michalskiej, aby ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”


              SSR Dominik Redliński


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2018.03.19 do 2018.06.19

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych