Ogłoszenia ze spraw sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 1075/19

   

  IX Ns 1075/19

   OGŁOSZENIE

   

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 5 września 2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Przemysławie Biednym posiadającym nr PESEL 57021702334 zmarłym dnia 12 lutego 2018 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.09.12 do 2019.12.13

   

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 1084/18

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 1084/18

   

   

  OGŁOSZENIE

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 1084/18 toczy się postępowanie z wniosku Enea S.A. w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Złotosz, synu Erwina i Kazimiery z domu Wachowiak, zmarłym w dniu 30.09.2016 r. w Przybrodzie, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu na ul. Kordeckiego. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.09.12 do 2019.12.13

 • Ogłoszenie w sprawie IX Nc 4453/18

  OBWIESZCZENIE

   

  „Przed Sądem Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydziałem IX Cywilnym, w sprawie o sygn. akt IX Nc 4453/18  toczy się postępowanie z powództwa Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Stanisławowi Skrzypczakowi. Miejsce pobytu Stanisława Skrzypczaka nie jest znane. Przedmiotem sprawy jest żądanie zapłaty. W sprawie tej został ustanowiony dla Stanisława Skrzypczaka kurator w osobie  radcy prawnego Joanny Kopania  (adres: ul. Naramowicka 217d/44 61-611 Poznań); aż do czasu zakończenia postępowania doręczenia dla pozwanego Stanisława Skrzypczaka  będą dokonywane kuratorowi.”


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.09.09 do 2019.10.10

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 154/19

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 154/19

   

   

  OGŁOSZENIE

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 154/19 toczy się postępowanie z wniosku Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kubickim, synu Tomasza i Stanisławy z domu Nawrockiej, zmarłym w dniu 11.02.2018 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu na ul. Brzask. Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.09.03 do 2019.12.04

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 671/17

                                                                                               

  Sygn. akt I Ns 671/17

   

   

  OGŁOSZENIE

   

    „ Przed Sądem Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, w Wydziale  I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 671/17 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Lechniaka o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Macioszczyk - Wierzbińskiej, córce Szymona Podolskiego i Józefy, zmarłej w dniu 13 grudnia 2002 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu, na ul. Kowalewickiej. Wzywa się spadkobierców zmarłych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.09.03 do 2019.12.04

 • Ogłoszenie IX Ns 103/18

  IX Ns 103/18

   

  OGŁOSZENIE

   

   

  Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział IX Cywilny w sprawie IX Ns 103/18 z wniosku Gminy Chorzów o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Dudkowiaku, synie Tadusza i Barbary, zmarłym w dniu 22.06.2015 roku w Koninie, ostatnio stale zamieszkałym w Chorzowie wzywa spadkobierców Krzysztofa Dudkowiaka aby w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”. 


  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.08.27 do 2019.11.28

   

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 841/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza, że w dniu 30 lipca  2019 roku zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Stefani Jakubowskiej posiadającej nr PESEL 28081102147 zmarłej dnia 7 lutego 2019 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałej w Poznaniu”

  Pouczenie: Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.08.12 do 2019.11.13

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 14/19

  W Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydziale IX Cywilnym toczy się sprawa IX Ns 14/19 z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej „Bamberski Dwór II” nieruchomości położnej przy ul Kościelnej w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Józefie Czajczyńskiej z domu Leśnej, córce Adama i Pelagii zmarłej w dniu 1 stycznia 2014 r. w Rychwale, ostatnio stale zamieszkałej w Poznaniu. Sąd nie posiada wiedzy o istnieniu testamentu spadkodawczyni. W skład spadku wchodzi prawo odrębnej własności nieruchomości lokalowej nr 7 przy ul Kościelnej 39 C w Poznaniu KW PO1P/00168996/7. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców po zmarłej Zofii Józefie Czajczyńskiej, w szczególności zstępnych rodzeństwa spadkodawczyni, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu i udowodnili swe prawa do spadku, w tym przedłożyli wszelkie testamenty zmarłej, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.08.06 do 2019.11.07

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 728/19

  „Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Piotrze Wojciechowskim posiadającym nr PESEL 45062906110 zmarłym dnia 23 kwietnia 2016 roku w Poznaniu, ostatnio zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Rembertowskiej 17 A/23”

  Pouczenie: ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637§1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o spis inwentarza.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.24 do 2019.10.25

 • Ogłoszenie w sprawie IX Ns 374/17

   Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Wydział IX Cywilny (ul. Kamiennogórska 26, 60 – 179 Poznań, woj. wielkopolskie, Polska), toczy się postępowanie (sygnatura akt IX Ns 374/17) z wniosku Mieczysława Chęcińskiego przy udziale Magdaleny Chęcińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Chęcińskim, synu Bożeny i Mariana Chęcińskich, zmarłym 6 lipca 2015 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu,  przy ul. Sokoła.

  Do spadku po Andrzeju Chęcińskim należy udział w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Poznaniu przy ul. Sokoła oraz udziały w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu przy ul. Drzymały.

   Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

   

  Ogłoszenie będzie zamieszczone od 2019.07.24 do 2019.10.25

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia ze spraw sądowych